Κυριακή, 14/08/2022 | 20:46

Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Πρέβεζας-Ακτίου

479 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 04/12/2021, 10:09 πμ | 0 σχόλια

«Λειτουργία και συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας –
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου –
Πρέβεζας (Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας), λόγω εκτέλεσης εργασιών της 5ης
Δομικής Επιθεώρησης, εντός της Υποθαλάσσιας Σήραγγας, για το χρονικό
διάστημα 07 με 10/12/2021 – Μέτρα οδικής ασφάλειας»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του αρθρ. 52 του Ν. 2696 / 1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α-137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 (ΦΕΚ Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 2469/1997.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και
υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
ε) Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 από 20-12-2010 Απόφαση κ.κ. Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 2252/31-12-2010),
περί εκχώρησης στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης
οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας.
στ) Το Υπ’ αριθμ. 106003 από 01/12/2021, έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε./Διευθύνουσα
Περιφερειακή Υπηρεσία Κατασκευών Ηπείρου/Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης.
ζ) Την υπ’ αριθμ. 2514/1/250-β’ από 03/12/2021 αναφορά – θετική εισήγηση του Τ.Τ. Πρέβεζας.
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
1. Την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου –
Πρέβεζας και επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, λόγω εκτέλεσης εργασιών της 5ης
Δομικής Επιθεώρησης, εντός της υποθαλάσσιας Σήραγγας, με σκοπό την ασφαλή οδική
κυκλοφορία των οχημάτων, ως εξής:
– Την τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας των έργων (Κ- 20) στα 400μ. προ του
σημείου έναρξης των εργασιών και μείωση του ορίου ταχύτητας (Ρ-32), αρχικά στα 60
Χ/Ω και στη συνέχεια στα 40 Χ/Ω, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο
ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πρέβεζα, την Τρίτη(07/12/2021) και την
Τετάρτη(08/12/2021), αντίστοιχα, κατά τις ώρες 18.00 έως 23.00΄ και εκ περιτροπής
διεξαγωγή της κυκλοφορίας, από το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Άκτιο.
– Την τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας των έργων (Κ- 20) στα 800μ., προ του
σημείου έναρξης των εργασιών και μείωση του ορίου ταχύτητας (Ρ-32), αρχικά στα 60
Χ/Ω και στη συνέχεια στα 40 Χ/Ω, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο
ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Άκτιο, την Πέμπτη(09/12/2021) και την
Παρασκευή(10/12/2021), αντίστοιχα, και κατά τις ώρες 18.00 έως 23.00΄, και εκ
περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας, από το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση
προς Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα.
Σελίδα 2 από 2
2. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ε.Ο.
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.
3. Η ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη
σήμανσης. Η εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα ρυθμίζεται από τους ήδη
υπάρχοντες φωτεινούς σηματοδότες.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει:
– Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από αρμόδιο αξιωματικό του Τ.Τ. Πρέβεζας και
αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α..Ε., για την ορθή τοποθέτηση της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως
και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
– Από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρ. 4 Ν. 3861/2010.
Άρθρο 3
Το Τ.Τ. Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των αυτών εργασιών να επιτηρεί συνεχώς
το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την
εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων.
Άρθρο 4
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10
του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Πρέβεζας.
Πρέβεζα, 04/12/2021
Ο Διευθυντής
ΣΙΩΡΟΣ Κων/νος
Αστ/κός Δ/ντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα