Δευτέρα, 17/06/2024 | 21:53

Συνεδριάζει (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) το Επιμελητήριο Πρέβεζας

725 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 24/04/2020, 9:44 μμ | 0 σχόλια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 3η Τακτική Συνεδρίαση, στις 29  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με έναν (1) από τους παρακάτω τρόπους:

 

α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η δια περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019. Όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει, με την αρ. 18318/13.03.2020 Εγκύκλιό μας, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της.

Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση Πρόσκλησης. Στην Πρόσκληση αντί τόπου συνεδρίασης αναγράφεται ότι αυτή θα διεξαχθεί δια περιφοράς και ο τρόπος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.) και διαδικασία διεξαγωγής της. Επίσης, στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης.  Για την έκδοση και γνωστοποίηση της Πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις (Άρθρα 67, παρ.4 και 75, παρ.6 του ν.3852/2010).

 

Ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα (Επισημαίνεται, ότι και στη συνεδρίαση δια περιφοράς  δεν επιτρέπεται η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά.

Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν τη ψήφο τους  στον Πρόεδρο με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ,κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης .

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία των τριών ημερών αναφορικά με τη σύγκληση  της διοικητικής επιτροπής και  πέντε ημερών του Διοικητικού Συμβουλίου,  για την κοινοποίηση της Πρόσκλησης μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση κατεπειγουσών περιπτώσεων (άρθρα 67, παρ.5 και 75, παρ.6 του ν.3852/2010.

 

Ακολούθως, εάν έχει ήδη σταλεί Πρόσκληση και καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη, στη συνεδρίαση δια περιφοράς μπορεί να συζητούνται θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο νομοθέτης θέτει, πλέον με την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄ 75), ως μόνη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της συνεδρίασης δια περιφοράς, τη συμμετοχήτου ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου Συμβουλίου (Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της από 30 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

 

Δεν απαιτείται, ωστόσο, η λήψη διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης με την οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συμμετοχή αυτή εξασφαλίζεται αν, έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, ψηφίσουν συνολικά είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν), τουλάχιστον το ½ των μελών.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρείται Πρακτικό.

 

 Σ’ αυτό σημειώνεται οπωσδήποτε η εισήγηση επί του θέματος, τυχόν απόψεις των μελών που έχουν  αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα,  καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης. Επομένως, δεν χρειάζεται η υπογραφή αυτών από τους συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους, αφού η συμμετοχή, η ψήφος ή η, τυχόν, τοποθέτησή τους αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό (ή ηλεκτρονικό μήνυμά) τους.

 

β) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (όπως skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κ.λπ.), το οποίο καθορίζεται στην Πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, μετά την έκδοση και δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)

Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.»

 

Σε συνεχεία των παραπάνω σας παρακαλώ όπως ενημερώστε μας για τον τρόπο που επιθυμείται την διεξαγωγή του Διοικητικού Συμβουλίου έως την Δευτέρα 29/04/2020 και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.

 

και με την παρακάτω ημερησία διάταξη:

 

Α. Ανακοινώσεις:

  • Διάφορα

 

Β. Θέματα:

 

  •  Επικύρωση πρακτικού Νο 2/04-03-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 

 

  • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης. 

 

 

  • Έγκριση έκθεσης απολογισμού δράσεων έτους 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 79 του Ν.4497/2017 – Διοικητικός Απολογισμός έτους 2019 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

  • Έγκριση μηνιαίας απόδοσης Οικονομικής ενίσχυσης στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών, Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Πρέβεζας (Κ.Α.Ε. 2529δ) για κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας δανειζόμενων υπαλλήλων που απασχολούνται στο Επιμελητήριο (βάση του άρθρου 65 παρ. 3η του Νόμου 4497/2017).

 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης. 

     

 

  • Έγκριση απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής (αριθμ. Αποφ. 01/8/13-04-2020) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δυο (2) ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056, Υποέργο 17.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

  • Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για χορηγία ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά κτλ) στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

                                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                   

                                                   

                                                                              Ιωάννης Μπούρης

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα