Σάββατο, 27/02/2021 | 08:07

Παράταση στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018

426 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 28/12/2018, 9:28 μμ | 0 σχόλια

 

 

Πρόσφατα, ψηφίστηκε o νόμος «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ηςΙανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 212), στο άρθρο 89 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις 31.12.2018.

Ειδικότερα, στο άρθρο 89 του ν. 4583/2018 ορίζεται ότι:

«Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να παρατείνονται έως και τις 28.6.2018, με την ίδια διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και για τις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου.»

Επομένως, υπάλληλοι των οποίων οι αποσπάσεις είχαν διενεργηθεί με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις οι οποίες παρατάθηκαν έως 31.12.2018 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4531/2018, μπορούν να παραταθούν έως και τις 28.6.2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και απόφασης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η σχετική δυνατότητα αφορά πάσης φύσεως αποσπάσεις ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου και των διατάξεων με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η απόσπαση.

Όσον αφορά στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των εν λόγω αποσπάσεων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 89 του ν. 4583/2018, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4531/2018, σύμφωνα με την οποία:

«3. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016».

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα