Σάββατο, 15/05/2021 | 06:09

Ο Απολογισμός του Έργου, του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

590 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 19/04/2017, 11:48 πμ | 0 σχόλια

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 12/06/2013 ΕΩΣ 21/03/2017
ΓΕΝΙΚΑ
1. Διαδικασία μεταβίβασης μηχανημάτων από ιδιοκτησία πρώην Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας
στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας
2. Καταγραφή υλικών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον εμπορικό λιμένα
3. Καταγραφή μετρητών ΔΕΗ σύμφωνα με τους οποίους πληρώνει ηλεκτρικό ρεύμα το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο
4. Καταγραφή μετρητών ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τους οποίους πληρώνει νερό το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο
5. Δημιουργία και τήρηση βιβλίων συντήρησης μηχανημάτων
6. Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου μηχανημάτων
7. Έλεγχος διπλωμάτων χειριστών μηχανημάτων
8. Δημιουργία αρχείου για τον εμπορικό λιμένα -Ξεχωριστός φάκελος για κάθε πλοίο
9. Αναλυτικές καταστάσεις εσόδων για κάθε παροχή υπηρεσίας
10. Δημιουργία αρχείου εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων- προστίμων ανά Υπουργείο-
Υπηρεσία και υπόθεση
11. Δημιουργία και συμπλήρωση του Αρχείου με όλα τα προηγούμενα έγγραφα, που υπήρχαν,
πριν την ανάληψη της αρμοδιότητας από τον Δήμο
12. Σύνταξη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, και έγκρισή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο
13. Παρακολούθηση παλαιών δικαστικών υποθέσεων και παραστάσεις στα Δικαστήρια
14. Τακτοποίηση εκκρεμούσας υπόθεσης χρήσης Καρνάγιου στην περιοχή Βαθύ
15. Προμήθεια προγράμματος είσπραξης ΚΟΚ.
16. Προμήθεια προγράμματος μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας
17. Εύρεση -συγκέντρωση ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή φωτογραφικού αρχείου κατασκευής
λιμένα Πρέβεζας
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
1. Καθαρισμός αλιευτικού καταφυγίου – τοποθέτηση λαμπτήρων – αρίθμηση δεστρών
2. Καθαρισμός του χώρου Πευκάκια Σφαγεία
3. Κατασκευή οικίσκου – Υγειονομείου για ενίσχυση του εμπορικού ρόλου του λιμανιού
4. Καταγραφή κατάστασης αλιευτικού καταφυγίου και περιοχής Βαθύ
5. Επισκευή δύο οικίσκων: α) αποθήκη και β) φυλάκιο Λιμεναρχείου
6. Συγκέντρωση στοιχείων για τους τεχνικούς ογκόλιθους και ανάθεση σε δικηγόρο για την
σημερινή νομική υπόσταση, με σκοπό τη χρήση τους ή τη μεταφορά τους
7. Πλήρης Επισκευή Γερανού και αλλαγή ελαστικών λόγω μακροχρόνιας φθοράς. Για 14 χρόνια δεν
υπήρξε η απαιτούμενη συντήρηση κυρίως των ελαστικών
8. Προμήθειες πετρελαίου και λαδιών μηχανημάτων
9. Περίφραξη εμπορικού λιμένα
10. Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών ζημιών στο Λιμάνι
11. Επισκευή παλαιάς μεταλλικής γεφυροπλάστιγγας
12. Κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας από μπετό (Η υπάρχουσα ήταν σε αχρηστία λόγω μεγάλης
φθοράς)
13. Προμήθεια υπολογιστή για την γεφυροπλάστιγγα
14. Τοποθέτηση υδρομέτρου για χρήση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
15. Μελέτη Εγκατάσταση και Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 9001:2008
16. Λειτουργία, για πρώτη φορά, 24ωρης Φύλαξης Λιμένα και Χερσαίας Ζώνης
17. Απελευθέρωση του παραλιακού μετώπου ανατολικά της πλατείας Ανδρούτσου από
ελλιμενισμό ερασιτεχνικών και επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ
18. Προσδιορισμός θέσεων στο αλιευτικό καταφύγιο και στην παραλιακή ζώνη σε συνεργασία με
τον σύλλογο αλιέων και μεταφορά των αλιευτικών σκαφών στις προσδιορισμένες θέσεις,
ανάλογα με την εποχή
19. Μελέτη αποτύπωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών σωληνώσεων Λιμένα, η
οποία ουδέποτε είχε συνταχθεί
20. Τεχνικός Ασφαλείας στις Λιμενικές εγκαταστάσεις (Υ.Α.Λ.Ε.)
21. Μελέτη μεταφοράς δικτύων ρεύματος και ύδρευσης εκτός του χώρου του τουριστικού λιμένα
22. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης
ΑΔΑ: ΩΘΛ7ΟΞΑΖ-6ΞΤ
23. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και
άλλες επιβλαβείς ουσίες
24. Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση μελών ειδικής ομάδας (αλιέων, μελών ΛΕΚ κ.λ.π) για
αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης
25. Ανάθεση σύνταξης φακέλου για την προκήρυξη τροποποίησης του master plan λιμένα
Πρέβεζας
26. Προμήθεια υλικών (κάμερες ασφαλείας, ειδικός φωτισμός κ.λ.π) και τοποθέτησή τους,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Σ.Α.Λ.Ε.)
ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.
1. Προσκόμιση όλων των οφειλόμενων παλαιών εγγυητικών επιστολών από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ
Α.Ε. προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
2. Βεβαίωση και είσπραξη όλων των μισθωμάτων με τις σχετικές προσαυξήσεις ,των οφειλόμενων
από τον Ιούνιο του 2012, της ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε προς το Δ.Λ.Τ ,σύμφωνα με τη σύμβαση έτους 2008
3. Εκπροσώπηση και συμμετοχή του Δ.Λ.Τ. στην Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων του
Υπουργείου Ναυτιλίας (Ε.Σ.Α.Λ.)
4. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. κατόπιν πρόσκλησης
5. Τοποθέτηση μετρητή για την κατανάλωση ρεύματος από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. ώστε να
εισπραχθούν οι οφειλές της προς το Δ.Λ.Τ και βεβαίωση των οφειλομένων ποσών από την
έναρξη λειτουργίας της (Ιούνιος 2012)
6. Διαδικασία διαγραφής των οφειλών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που προέρχονταν από
κατανάλωση νερού στη ΜΑΡΙΝΑ και χρέωση της εταιρείας από την έναρξη λειτουργίας της
7. Λήψη απόφασης για χρήση της δυτικής προβλήτας από τα εμπορικά πλοία -σε έκτακτες
περιπτώσεις- έως ότου κατασκευασθεί η ανατολική προβλήτα
8. Επίβλεψη των έργων που εκτελούνται από την εταιρεία “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ Α.Ε ” από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
9. Κυματική μελέτη τουριστικού λιμένα
ΠΑΡΑΛΙΑ
1. Αποτύπωση χερσαίας ζώνης λιμένα από μνημείο Ναύτη μέχρι πλατεία Ανδρούτσου
2. Επισκευή μνημείου Ναύτη και αντικατάσταση περίφραξης
3. Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς Πλατείας Ανδρούτσου, σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές
και συνεχής συντήρηση
4. Τοποθέτηση ειδικών φωτιστικών σωμάτων στην παραλία σε όλο το μήκος της παραλίας τύπου
LED, με ειδικά κάτοπτρα για περισσότερο φωτισμό
5. Βάψιμο ιστών φωτισμού (κολώνες)
6. Συντήρηση (βάψιμο-επισκευή) στο κιόσκι της πλατείας Ανδρούτσου .
7. Κατασκευή νέας περίφραξης περιμετρικά της παιδικής χαράς.
8. Μελέτη ανακατασκευής συντριβανιού πλατείας Ανδρούτσου (αποστολή σε Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής, Λιμεναρχείο και Υπουργείο Ναυτιλίας για έγκριση) Απομένει η ολοκλήρωση της
σύνταξης προκήρυξης.
9. Διαδικασία τοποθέτησης γλυπτού ΑΚΤΙΑ – ΓΟΡΓΟΝΑ (βρισκόμαστε στη γραφειοκρατική
διαδικασία μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Υπουργείου Εσωτερικών για την
συγκρότηση της Επιστροπής Κρίσης Μνημείων).
10. Τοποθέτηση παγκακίων στην παραλιακή ζώνη και στην πλατεία Ανδρούτσου
11. Δενδροφύτευση παρτεριών του πάρκινγκ με εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος
12. Δενδροφύτευση από Δικαστικό Μέγαρο έως Δημαρχείο στις θέσεις των κατεστραμμένων
δέντρων
13. Τοποθέτηση 11 πωλητών νερού και ρεύματος για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκαφών
(pillars)
14. Επισκευή κρηπιδωμάτων παραλίας (Ύφαλα)
15. Συντήρηση και επισκευή φθορών πεζόδρομου παραλίας
16. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
17. Παραχωρήσεις χώρων στην χερσαία ζώνη λιμένα
18. Χωροταξική τακτοποίηση περιπτέρων στην παραλία σχετικά με την κατάληψη πολλών τ.μ.
(κατάργηση εικόνας super market και λούνα πάρκ)
19. Καθορισμός συγκεκριμένου χρόνου χρήσης μετώπου παραλίας από ερασιτέχνες αλιείς (μόνο
για χειμερινούς μήνες)
20. Σύνταξη μελέτης για μικρές επεμβάσεις στο πλακόστρωτο της χερσαίας ζώνης λιμένα
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
1. Καταγραφή της περιουσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
2. Διαδικασία παραλαβής των δύο καταστημάτων του τουριστικού περιπτέρου
3. Καταγραφή και αποτύπωση κτιρίου Τουριστικού Περιπτέρου.
4. Δήλωσή του κτιρίου του τουριστικού περιπτέρου στο Κτηματολόγιο διότι δεν υπήρχε.
5. Δημοπρασία των δύο καταστημάτων του τουριστικού περιπτέρου και μίσθωση αυτών
6. Συντήρηση κτιρίου του Δ.Λ.Τ.
7. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις του κτιρίου.
8. Προμήθεια εξοπλισμού: υπολογιστές, γραφεία, καρέκλες, εντοιχισμένες βιβλιοθήκες,
κλιματιστικά, συσκευές τηλεφώνου και fax
9. Επισκευή παλαιών επίπλων
10. Δημιουργία αρχείου οικοδομικών αδειών των κτιρίων ιδιοκτησίας του Δ.Λ.Τ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκτός των μελετών που αναφέρονται στις παραπάνω κατηγορίες, το Δ.Λ.Τ. έχει προβεί στην
σύνταξη των κάτωθι μελετών:
1. Καταγραφή των αλιευτικών καταφυγίων του Δήμου Πρέβεζας, για εξομοίωση με την
χερσαία ζώνη λιμένα
2. Χάραξη αιγιαλού στα αλιευτικά καταφύγια του Δήμου Πρέβεζας
3. Χωροθέτηση- Αδειοδότηση Υδατοδρομίου στην Πρέβεζα
4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα INTERREG -V με θέμα «Αναδιαμόρφωση του τομέα μεταφορών
με την ανάπτυξη ενός δικτύου υδροπλάνων στην Περιφέρεια Ιονίου».
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Προμήθεια γιορτινού διακόσμου για τον στολισμό της πόλης κατά την περίοδο των εορτών
Χριστούγεννα-Πάσχα-Απόκριες
2. Συμμετοχή του Δ.Λ.Τ στην διοργάνωση της εκδήλωσης της «ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΝΕΙΡΟΥ»
3. Λήψη απόφασης για έκδοση τουριστικού φυλλαδίου και δέσμευση πίστωσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές των οικονομικών του Δ.Λ.Τ. για τα έτη 2013,2014,2015 και 2016
ΑΔΑ: ΩΘΛ7ΟΞΑΖ-6ΞΤ
2. Τακτοποίηση οφειλών στην ΔΕΗ από χρήση ιδιωτών
3. Αναγκαστική δικαστική διαδικασία είσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών τουριστικού
περιπτέρου
4. Εισπράξεις από χρήση εμπορικού λιμένα
5. Εισπράξεις από ελλιμενισμό σκαφών στην παραλιακή ζώνη
6. Εισπράξεις από χρήση αυτόματων πωλητών νερού και ρεύματος
7. Εισπράξεις από πρόστιμα
8. Εισπράξεις από μίσθωση χώρου εγκατάστασης ΑΤΜ της τράπεζας ALPHA BANK
9. Ρύθμιση παλαιών οφειλών του πρώην Λιμενικού Ταμείου (από έτος 2002) προς ΔΕΥΑΠ, σε
μηνιαίες δόσεις
10. Ρύθμιση παλαιών οφειλών του πρώην Λιμενικού Ταμείου προς ΔΕΗ σε μηνιαίες δόσεις
11. Έγκριση απολογισμών ετών 2012,2013,2014,2015 και 2016
12. Απόδοση στο Δήμο Πρέβεζας ποσού 32.000 ευρώ ετησίως για καθαρισμό και αποκομιδή
απορριμμάτων από τη χερσαία ζώνη λιμένα
Πρέπει να τονίσω ότι :
1. σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας, μέχρι σήμερα δεν εισπράξαμε ούτε εγώ ούτε ο
αντιπρόεδρος ούτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμία αποζημίωση.
2. Με αυστηρό τρόπο οικονομικής διαχείρισης, μη υποκύπτοντας σε αιτήματα που παραβίαζαν
την έννοια της ισονομίας, καταφέραμε να τακτοποιήσουμε εκτός από το χρέος που
παραλάβαμε περίπου 200.000 ευρώ, να παρουσιάσουμε όλα τα έργα μεγάλου κόστους που
προανέφερα, και στις 21/03/2017 το Δ.Λ.Τ να έχει καταθέσεις 445.060,33 ευρώ σε Τράπεζα.
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του Ν.3463/06
 Τις διατάξεις του Ν.3852/10
 Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (Α΄- 285) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις
 Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-1939 (Α΄- 24) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών
Ταμείων κείμενων διατάξεων».
 Την αριθμ.:Τ.Υ.5274οικ./2.7.1973 (ΦΕΚ211/τεύχος Τέταρτο/4.8.1973) απόφαση του
Νομάρχη Πρέβεζας περί καθορισμού της χερσαίας ζώνης λιμένα Πρέβεζας
 Την παραπάνω εισήγηση
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται ο απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 12/06/2017 έως 21/03/2017 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα