Κυριακή, 06/12/2020 | 03:13

Ο Στέργιος Γιαννάκης,για απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού στις κτηματικές Περιφέρειες, Γυμνοτόπου,Γοργομύλου,Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού

587 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 23/01/2017, 11:21 πμ | 0 σχόλια
ΘΕΜΑ «Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού στις κτηματικές Περιφέρειες Τ.Κ. Γυμνοτόπου,Τ.Κ.        Γοργομύλου και Τ.Κ. Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1985/14.12.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Στέργιος Γιαννάκης
ΚΟΙΝ:   1) Βουλευτή κ. Στέργιο Γιαννάκη
2) Υπ. Οικονομικών- Γρ. Υπουργού
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον      κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΦΚοιν./8398/20-12-2016 σχετικό             έγγραφο της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής και το με αρ. πρωτ. Α/1 /00α/07/34/12241/20-12-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος, για ενημέρωση Συνημμένα
 • το με αρ.πρωτ.ΦΚοιν./8398/20-12-2016 έγγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 • το με αρ. πρωτ. Α/1 /00α/07/34/12241 /20-12-2016 έγγραφο
Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου
Καλλιθέα, 20-12-2016
Αριθμ.Πρωτ. ΦΚοιν.78398 Προς
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ Τρικούττη 182 10 178 Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡ/ΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15-176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX : 210-92.42.017
Πληροφορίες : κ. Ανδριόλα
Τηλέφωνο : 210-90.94.483
ΘΕΜΑ: Η με αριθμ ττρωτ. 1985/14-12-2016 ερώτηση προς την Βουλή των Ελλήνων του βουλευτού Ν.          Πρεβέζης της «Νέας Δημοκρατίας» Στέργιου Γιαννάκη με θέμα «Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού      στις κτηματικές Περιφέρειες Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Τ.Κ, Γοργομύλου και Τ.Κ.Τζαγκαροττούλου Δήμου Ζηρού»
ΣΧΕΤ: Το με αρ πρωτ. 667/16-12-2016 έγγραφό σας
Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α: Ειδικά
 • Για την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με την ΚΥΑ 1101209/6689/0010/6-11-2008 (ΦΕΚ 513/17-11-2008) για την διάνοιξη της Ιόνιας Οδού, στο τμήμα Φιλιτππάδα-Εγνατία από χ.θ.115+240   έως χ.θ. 159+300», Δ.Δ. Γυμνοτόπου του Δήμου Φιλιττπιάδας Νομού Πρεβέζης:
 • έχει δημοσιευτεί η υπ’αριθμ 179/2011 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική διαδικασία     αρθ. 7Α) σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’αριθμ, 14149/27-12- 2011 γραμμάτιο      παρακαταθήκης συνολικού ποσού 526.197.44C, το οποίο έχει διαβιβαστεί στο Ταμείο           Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
έχει δημοσιευτεί η υπ’αριθμ 181/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας σε       εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ, 16066/26-11-2014 γραμμάτιο παρακαταθήκης συνολικού ποσού 808.844,30€ €, το οποίο έχει διαβιβαστεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
Η συνολική παρακατάθεση αποζημίωσης για την υπόψη απαλλοτρίωση ανέρχεται στο ποσό 1.335,041,74 €
Επίσης σημειώνεται ότι δεν υφίσταται σε εκκρεμότητα καμία άλλη απαίτηση των θιγομένων ιδιοκτητών
 • Για την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με την ΚΥΑ 1101207/6690/0010/6-11-2008 (Α.Α.Π 529) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για την διάνοιξη της Ιονίας οδού, τμήμα          Φιλιτπτιάδα – Εγνατία από Χ.Θ. 159+300 — Χ.Θ. 169+160 Δ..Δ. Γοργομύλου, Τσαγκαροπούλου του  Δήμου Ανωγείου και ΔΔ Κλεισούρας του Δήμου Φιλιττπιάδας στο Νομό Πρεβέζης
 • έχει δημοσιευτεί η υπ’αριθμ 177/2011 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική              διαδικασία αρθ. 7Α) σε εκτέλεση της οποίας   έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ, 14146/27-12-2011             γραμμάτιο παρακαταθήκης                συνολικού ποσού 842.975,00€, το οποίο έχει                   διαβιβαστεί στο Ταμείο   Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα     στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους
 • έχει δημοσιευτεί η υττ’ αριθμ 274/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 16066/26-11-2014 γραμμάτιο            παρακαταθήκης συνολικού ποσού 146.341,70€ €, το οποίο έχει διαβιβαστεί στο           Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα στους         αναγνωρισθέντες δικαιούχους
Η συνολική παρακατάθεση αποζημίωσης για την υπόψη απαλλοτρίωση ανέρχεται στο ποσό 989.316,70 €
Επίσης σημειώνεται ότι δεν υφίσταται σε εκκρεμότητα καμία άλλη απαίτηση των θιγόμενων           ιδιοκτητών
■ Για την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με την ΥΑ Δ12α/ο/5421/25-9-2014 (ΑΑΠ 319) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη κατασκευή του έργου: «Διάνοιξη της   Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιττπιάδα – Εγνατία από χ. θ. 159+358 έως 164+620 και χ. θ. 167+800 έως 169+136 στην περιοχή της Τ.Κ. Γοργόμυλου και Τ.Κ. Τσαγκαρόπουλου στη Δ.Ε.  Ανωγείου και Τ.Κ. Κλεισούρας στη Δ.Ε. Φιλιτπτιάδος του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής          Ενότητας Πρέβεζας:
 • έχει δημοσιευτεί η υπ’αριθμ 115/2016 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική             διαδικασία αρθ. 7Α) σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ’αριθμ, 17637/6-12- 2016 γραμμμάτιο παρακαταθήκης συνολικού ποσού 178.302,20€ και το υπ’αριθμ, 17636/6-12-2016 γραμμμάπο παρακαταθήκης συνολικού ποσού 76.415,23€, τα           οποία έχουν διαβιβαστεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να         αποδοθεί το κατάθεμα στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους
Επίσης δεν υπάρχει καμία άλλη εκκρεμότητα για καταβολή ή παρακατάθεση αποζημίωσης από το Δημόσιο.
Β: Γενικά επί της πορείας της καταβολής ή παρακατάθεσης των αποζημιώσεων για το έργο της Ιόνιας   Οδού:
 • Οι παρακαταθέσεις των αποζημιώσεων που αφορούν στις διενεργηθείσες απαλλοτριώσεις  εμφανίζουν ομαλότατη ροή, όλες οι δικαστικές αποφάσεις προσωρινού ή οριστικού             προσδιορισμού εκτελούνται άμεσα για την εξασφάλιση του χώρου, λαμβανομένου υπόψη  ότι το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2017.
 • Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων απαλλοτριώσεων που αφορούν το έργο παραχώρησης ανέρχονται σε 71, καταλαμβάνοντας 4.900 ακίνητα και ισάριθμους δικαιούχους περίπου, η συνολική έκταση της απαλλοτριούμενης ζώνης υπερβαίνει τα 7.000 στρέμματα.
 • Το συνολικό κόστος των απαλλοτριώσεων μέχρι σήμερα έχει ανέλθει σε 90 εκατομμύρια      ευρώ περίπου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εσωτερική Διανομή :
 1. X. Α.
 2. Φ.Κοιν
                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ                               Π.Ε. Διοικ/κου -Οικ/κου μεΑ’β.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ                 ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)
Πληροφορίες: Πελεκάνου Χριστίνα Τηλέφωνο : 210 69 92 231 e-mail : cpelekanou@epaion.gr
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. πρωί.: Α/1/ 00α/ 07/34/12241
ΠΡΟΣ : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101 91 Παπάγου
ΚΟΙΝΟΠ.: Γραφείο Γεν. Δ/ ντή Συγκ/κών Υποδομών

ΘΕΜΑ : «Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού στις κτηματικές Περιφέρειες Τ.Κ. Γυμνοτόπου,
Τ.Κ. Γοργομύλου και Τ.Κ. Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού».
ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. πρωτ, 1985/14-12-2016 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.
(β) Το με αρ. πρωτ. 667/16-12-2016 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της              Υπηρεσίας μας σας πληροφορούμε τα κατωτέρω:
Οι καταβολές των αποζημιώσεων για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις γίνονται σύμφωνα με τις εκ των νόμων           προβλεπόμενες διαδικασίες. Εν προκειμένω, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και την έκδοση της δικαστικής        απόφασης που επιδικάζει τις αποζημιώσεις, το Υπουργείου μας καταθέτει το επιδικασθέν τίμημα της αποζημίωσης     στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Με την πράξη αυτή και την Δημοσίευσή της στο ΦΕΚ συντελείται η               απαλλοτρίωση και μεταφέρεται η κυριότητα των εν λόγω ιδιοκτησιών στο Ελληνικό Δημόσιο. Όσο αφορά για την         πληρωμή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα έχουν απαλλοτριωθεί, η προβλεπόμενη από    τον νόμο διαδικασία είναι η αναγνώρισή τους ως ιδιοκτήτες από τα αρμόδια Δικαστήρια ώστε να είναι δυνατή η              είσπραξη των επιδικασθεισών αποζημιώσεων. Η διαδικασία της αναγνώρισης ως δικαιούχων καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της, για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε δικαιούχων.
Λόγω της ολιγωρίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης από ορισμένους ιδιώτες, υπάρχει οε κάποιες περιπτώσεις καθυστέρηση στην είσπραξη των αποζημιώσεων, αν και έχουν κατατεθεί τα χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Για την με αρ. πρωτ. 1101209/6689/0010/6-11-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για επιτάξεις               πληρώθηκε το ποσόν των 304.262,98 ευρώ και για| παρακαταθέσεις 7Α και προσωρινή τιμή πληρώθηκε το ποσόν των 1.335.041,74 ευρώ, ήτοι για την υπόψη ΚΥΑ συνολικά παρακατατέθηκε το ποσόν των 1.639.304,72 ευρώ.
 • Για την με αρ. πρωτ. 1101207/6690/0010/ 6-11-2008 ΚΥΑ για τις παρακαταθέσεις με 7Α και προσωρινή τιμή   έχει συνολικά πληρωθεί ποσόν 989.316,70 ευρώ. ;
 • Για την με αρ. Δ12α/ο/5421/25~09-2014 απόφαση κήρυξης της συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης, με βάση   την απόφαση της διαδικασίας του 7Α, έχει πληρωθεί το ποσόν των 254.717,43 ευρώ.
Για τις ανωτέρω ΚΥΑ έχουν καταβληθεί όλες οι προβλεπόμενες από τις δικαστικές αποφάσεις αποζημιώσεις,               αφορούν δε συνολικά 329 ιδιοκτησίες.
Καρύστου 5 – Τ.Κ. 115 23 Αθήνα · Pax: 210 6992248 · e-mail: eyde.ejlaio@ggde.gT
Τέλος σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 11-05-2016 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Παραχωρησιούχου για την IONIA ΟΔΟ προβλέπεται η λειτουργική ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31-03-2017 και η πλήρης αποπεράτωσή   της έως την 31-08-2017.

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
                   Ζήσιμος Καρβούνης Γίολ. Μηχ. με Α’ βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊοταμένη Τμήματος ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα