Σάββατο, 06/03/2021 | 07:49

Ερώτηση στη βουλή του Στέργιου Γιαννάκη, αναφορικά με απαλλοτριώσεις στο δήμο Ζηρού

560 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 14/12/2016, 2:57 μμ | 0 σχόλια
Προς
1.    Τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
κ.
Χρήστο Σπίρτζη
2.    Τον Υπουργό Οικονομικών
κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτο
 ΘΕΜΑ: «Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού στις κτηματικές
Περιφέρειες Τ.Κ.Γυμνοτόπου, Τ.Κ. Γοργομύλου και Τ.Κ. Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού».
 Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η Ερώτησή μου αυτή αφορά
την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα
για την κατασκευή του τμήματος της Ιονίας Οδού και συγκεκριμένα τις εξής
περιοχές που βρίσκονται στην Π.Ε. Πρέβεζας :
•            Τ.Κ. Δρυοφύτου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού
•            Τ.Κ. Γυμνοτόπου Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού
•            Τ.Κ. Γοργομύλου Δ.Ε. Ανωγείου Δήμου Ζηρού
•            Τ.Κ. Τσαγκαρόπουλου Δ.Ε. Ανωγείου Δήμου Ζηρού
•            Τ.Κ. Κλεισούρας Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού
1. Αρχική
αναγκαστική απαλλοτρίωση
α) Φιλιττττιάδα – Εγνατία         από     τη  χιλιομετρική θέση  155+240 έως τη χιλιομετρική θέση 159+300, που λαμβάνει χώρα στην περιοχή
των πρώην Δ.Δ. Δρυοφύτου και Γυμνοτόπου Δήμου Φιλιππιάδας, Ν. Πρέβεζας και ήδη
Τοπικής Κοινότητας Δρυοφύτου και Γυμνοτόπου Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας,
Δήμου Ζηρού, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1101209/6689/0010/6-11-2008
κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
β) Φιλιππιάδα – Εγνατία από τη
χιλιομετρική θέση   159+300 έως τη χιλιομετρική θέση 169+160, που λαμβάνει χώρα στην
περιοχή των πρώην Δ.Δ. Γοργομύλου, Τσαγκαρόπουλου του Δήμου Ανωγείου και Κλεισούρας
Δήμου Φιλιππιάδας, Νομού Πρέβεζας  και       ήδη Τοπικής    Κοινότητας Γοργομύλου, Τσαγκαρόπουλου Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου,
Δήμου Ζηρού και Κλεισούρας Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού και Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1101207/6690/0010/6-11-2008 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
΄Ολα τα ανωτέρω σύμφωνα με
τα σχέδια των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων
Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής & Ιονίας Οδού τα οποία έχουν
συνταχθεί από τον κ. Δ. Κωτούζα της εταιρείας «Μελέτη ΑΕΜΕ-Δ. Κωτούζας &
Συνεργάτες Ε.Ε.» (σε κλίμακα 1:1000) και θεωρηθεί την 5-10-10 από τον
προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μελετών- Κατασκευών Έργων
Παραχώρησης Αττικής Οδού κ. Ιωάννη Σαραντινό, τον Κτηματολογικό πίνακα που έχει
συνταχθεί με βάσει τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και τις από Ιανουάριου 2010
Εκθέσεις Εκτίμησης των Ορκωτών Εκτιμητών.
2. Συμπληρωματική
αναγκαστική απαλλοτρίωση
Ι. Με την υπ’ αριθμ.
Δ12α/ο/5421/25-9-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 319/8-10-2014 ΦΕΚ (τ. ΑΑΠΘ), κηρύχθηκε
συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και
ειδικότερα για τη διάνοιξη του νέου αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στο τμήμα
«Φιλιππιάδα – Εγνατία», από τη χ.θ. 159+358 έως χ.θ. 164+620 και από τη χ.θ.
167+800 έως χ.θ. 169+136, στην περιοχή της Τ.Κ. Γοργομύλου και Τ.Κ.
Τσαγκαρόπουλου στη Δ.Ε. Ανωγείου και Τ.Κ. Κλεισούρας στη Δ.Ε. Φιλιππιάδας Δήμου
Ζηρού, έκτασης συνολικού εμβαδού 117.781,73 τ.μ., που βρίσκεται στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου (αρχική Κ.Υ.Α. 1101207/ 6690/0010/6-11-08,
ΦΕΚ 529 τ. ΑΑΠΘ) και εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά
διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Γ.Γ.Υ. / Γ.Δ.Σ.Υ./
Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π.Κ & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, τα οποία έχει
συντάξει η Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Παντελαίου Κυριακή και έχει θεωρήσει ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
3213/16-06-2015 (ΑΔΑ: 703Η465ΦΘΘ – Α6Π) απόφασή του. Η απαλλοτρίωση κηρύχτηκε
υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και θα αντιμετωπισθεί με κονδύλια του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών (αριθμός έργου 2011 ΣΕ07180007  ΣΑΕ
071/8), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 653/77 όπως ισχύουν.
IΙ. Με την από 21-1-2016
και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 19/25- 1-2016 αίτησή του ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, το αντίδικο Ελληνικό Δημόσιο, ζήτησε τον
καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως των ακινήτων και των συστατικών
που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε αρχικά για τη
δικάσιμο της 20ης Απριλίου 2016 και κατόπιν νομίμων αναβολών, πρόκειται να
συζητηθεί στη δικάσιμο της 16ης Νοεμβρίου 2016, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου.
IΙΙ. Στη συνέχεια το
Ελληνικό Δημόσιο με την από 26-4-2016 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως
δικογράφου 61/26-4-2016 ειδική αίτησή του ζήτησε από το Μονομελές Εφετείο
Ιωαννίνων την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών του άρθρου 7Α του Ν.
2882/2001 και τον καθορισμό ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης που πρέπει να
παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν από την κατάληψη των
απαλλοτριωθέντων ακινήτων, αίτηση η οποία, μαζί με τις ασκηθείσες ανταιτήσεις
άλλων ιδιοκτητών – καθ’ ων η απαλλοτρίωση, εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Ιωαννίνων στην ορισθείσα δικάσιμο της 18ης Μαϊου 2016 και εκδόθηκε η
υπ’ αριθμ. 115/2016 απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου, δια της οποίας καθορίστηκε
σε ποσοστό 70% το τμήμα της αποζημίωσης που έπρεπε να παρακατατεθεί στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων πριν από την κατάληψη των απαλλοτριωθέντων ακινήτων,
με τα συστατικά και παραρτήματά τους, όπως αυτή, κατά το είδος κ.λ.π.,
αναφέρεται στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής και παρασχέθηκε η άδεια πραγματοποίησης
εργασιών στα απαλλοτριωθέντα.
Είναι βέβαιο ότι από την
έγκαιρη ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων ή την έγκαιρη εκμίσθωση ιδιοκτησιών όπου
καταγράφονται εμπλοκές, θα κριθεί επίσης η έγκαιρη ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού.
Για τις απαλλοτριώσεις
έχει προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, με συνεργασία Υπουργείου Υποδομών και
Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με την οποία γίνονται απαλλοτριώσεις-εξπρές.
Υπάρχουν καθυστερήσεις
στην καταβολή αποζημιώσεων στο σύνολο της Ιονίας Οδού και ειδικότερα στις
προαναφερόμενες Κτηματικές Περιφέρειες.
Η μακρόχρονη αποχή των
δικηγόρων, επιδείνωσε το πρόβλημα.
Οι δικαιούχοι ακόμη δεν
έχουν αποζημιωθεί για την απαλλοτρίωση των κτημάτων τους.
Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ.
Υπουργοί:
•       
Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν οι καταβολές των αποζημιώσεων για τις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν;
•       
Πότε πρόκειται να ολοκληρωθούν;
•       
Σε τι συνολικό ύψος κυμαίνονται οι αποζημιώσεις, τι ποσό έχει καταβληθεί
και πόσοι δικαιούχοι πρέπει να αποζημιωθούν;
•       
Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του συγκεκριμένου οδικού έργου;
•       
Υπάρχει πρόβλημα στην ολοκλήρωση και παράδοση προς χρήση στους πολίτες
του συγκεκριμένου οδικού δικτύου;
                                                                
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν.Δ.     

                                                                          ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα