Τετάρτη, 29/05/2024 | 13:30

Πρόσληψη παιδιάτρου για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από το Δήμο Πρέβεζας

171 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 09/04/2024, 11:57 πμ | 0 σχόλια

Ο Δήμος Πρέβεζας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου πρϋπολογισμού 13.440 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου: 

1) Oικονομική προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο. 2)Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 3)Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1956 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνουν  ότι συμφωνούν  και αποδέχονται  πλήρως τους όρους της μελέτης της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία που θα προσφέρουν  συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. 4)Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.74 Ν 4412/16 περί μη επιβολής σε βάρος τους  της κύρωσης οριζόντιου αποκλεισμού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας, αντίγραφο άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου που να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ,η ασκούμενη ειδικότητα και ο χρόνος άσκησης , βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας . Θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία μαρτυρούν καταλληλότητα για το συγκεκριμένο έργο καθώς και προηγούμενη εμπειρία. Ο φάκελος με την ένδειξη -ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ- που θα κατατεθεί θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής : ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ -ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Θα περιλαμβάνει α) τον φάκελο δικαιολογητικών και β) τον φάκελο οικονομικής προσφοράς. Το κριτήριο για την ανάθεση της υπηρεσίας είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 86 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016). Όλα τα παραπάνω θα αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα Τ.Κ 48100 μέχρι Τετάρτη 17-4-2024 και η αξιολόγησή τους θα γίνει την Πέμπτη 18-4-2024 και ώρα 11.00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Πληροφορίες Τσεπραηλίδου Σοφία τηλ. 2682089214   

email  psdp@1485.syzefxis.gov.gr

                                                          Ο αντιδήμαρχος

                                                          Λεωνίδας Αργυρός

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα