Τρίτη, 27/09/2022 | 00:49

Διακοπή κυκλοφορίας από το 3ο έως και 4ο χλμ . της Επ. οδού Καναλλακίου – Καστρίου

420 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 11/12/2021, 1:06 μμ | 0 σχόλια

«Διακοπή της κυκλοφορίας από το 3ο
έως και 4ο
χλμ . της Επ.
οδού Καναλλακίου – Καστρίου(κόμβος Καναλλακίου έως γέφυρα
Καστρίου) και εκτροπή της κυκλοφορίας και διεξαγωγής αυτής
μέσω παρακαμπτήριων οδών, εξαιτίας έντονων καιρικών
φαινομένων, υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Αχέροντα και
αποτροπή πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154
) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες
οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης
Υπηρεσιών»
ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά, με σκοπό την ομαλή
και ασφαλή οδική κυκλοφορία, επί της Επ.Ο. Καναλλακίου- Καστρίου, λόγω
έντονων καιρικών φαινομένων, υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού
Αχέροντα και αποτροπή πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.
ζ) Το από 11/12/2021 έγγραφο του Α.Τ. Φαναρίου Πρέβεζας.
θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Την διακοπή της κυκλοφορίας από το 3ο
έως και 4ο
χλμ . της Επ. οδού
Καναλλακίου – Καστρίου(κόμβος Καναλλακίου έως γέφυρα Καστρίου) και
εκτροπή της κυκλοφορίας και διεξαγωγής αυτής μέσω παρακαμπτήριων
οδών, εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων, υπερχείλισης των υδάτων του
ποταμού Αχέροντα, για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας, την αποφυγή οδικών
τροχαίων ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.
Άρθρο 2
 Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι και της λήξης των φαινομένων και
αποκατάστασης της κυκλοφορίας.
 Το Α.Τ. Φαναρίου για το χρονικό διάστημα των φαινομένων αυτών και μέχρι την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας, να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό
Σελίδα 2 από 2
τμήμα(αρμοδιότητάς του), με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων
και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων .
Άρθρο 3
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Φαναρίου.
Άρθρο 4
Η σήμανση του οδικού τμήματος να γίνει από την καθ’ ύλη Υπηρεσία, όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων για την εφαρμογή
Υπηρεσιών.
Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας το Α.Τ. Φαναρίου όπως ενημερώσει την
Υπηρεσία μας, για την απόδοσή της οδού στους οδηγούς.-
Πρέβεζα, 11/12/2021
Ο Διευθυντής
ΣΙΩΡΟΣ Κων/νος
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα