Τρίτη, 27/09/2022 | 01:27

Άρση διακοπής της κυκλοφορίας από 3ο και 4ο χλμ . της Επ. οδού Καναλλακίου

401 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 14/12/2021, 10:14 πμ | 0 σχόλια

«Άρση διακοπής της κυκλοφορίας από το 3ο έως και 4ο χλμ . της Επ. οδού Καναλλακίου – Καστρίου(κόμβος Καναλλακίου έως γέφυρα Καστρίου)»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες
οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης
Υπηρεσιών»
ε)Την υπ΄αριθμ. 2501/1/101-α από 11/12/2021 Απόφασή μας.
στ)Την υπ΄αριθμ. 7783369 από 13/12/2021 σηματική αναφορά του Α.Τ.
Φαναρίου Πρέβεζας.
ζ)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
-Την άρση διακοπής της κυκλοφορίας από το 3ο
έως και 4ο
χλμ. της Επ. οδού
Καναλλακίου – Καστρίου (κόμβος Καναλλακίου έως γέφυρα Καστρίου), λόγω
εξασθένησης των πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
-Ως εκ τούτου, η ανωτέρω (ε) Απόφασή μας παύει να ισχύει.
Άρθρο 2
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Φαναρίου.

Πρέβεζα, 14/12/2021
Ο Διευθυντής
ΣΙΩΡΟΣ Κων/νος
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα