Παρασκευή, 01/07/2022 | 01:21

Π.Ε. Πρέβεζας: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

275 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 21/10/2021, 7:58 πμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ ; Σχ εδ ια σμό ς και δράσε ι ς Πολ ι τ ικής Προσ τασ ία ς για την
αν τ ι με τώπ ι ση κ ίνδυνων και την άμεση / βραχε ία δ ιαχε ίρ ιση των
συνεπε ιών από την εκδήλωση Πλημμυρικών ΦαινομένωνΚα τολ ι σθήσεων- Χ ι ον ο π τώ σ εω ν έτους 2021
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/10 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.]
2. Το Ν.3013/02 [Περί αναβάθμισης Πολίτικης Προστασίας ΦΕΚ 102/Α/2002,όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.]
3. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη [ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ].
4. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης από Εκδήλωση
Πλημμυρικών Φαινομένων 1Η έκδοση με την κωδικη ονομασία [ ΔΑΡΔΑΝΟΣ / ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ].
5. Αριθ.Πρωτ:,8447/17-09-2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας γιο την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
Πλημμυρικών φαινομένων.
Σας γνωρίζουμε κατόπιν των 3,4 & 5 σχετικών που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας και την αντιμετώπιση των
Πλημμυρικών Φαινομένων-Κατολισθήσεων-Χιονοπτώσεων και για άμεση/βραχεία
διαχείριση των συνεπειών στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το
[Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.] Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Στις 22 Οκτωβρίου 2021 πυέοα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.υ.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Πρέβεζας
Η εν λόγω σύσκεψη θα διενεργηθεί υπό την Προεδρία του κ. Αντιπεριφερειάρχη.
Σελίδα 1 από 3
Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 3 & 4
& 5 σχετικά για την αντιμετώπιση των Πλημμυρικών Φαινομένων- ΚατολισθήσεωνΧιονοπτώσεων και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .
1. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δπυάονων καθώς και όλων των
ευπλεκουένων ωοοέων, κοίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία
πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση
του σημαντικού αυτού θέματος.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα