Δευτέρα, 17/01/2022 | 01:03

248.108 € για την δημιουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Πάργας

264 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 14/05/2021, 5:21 μμ | 0 σχόλια

Μετά από την σχετική πρόταση του Δήμου Πάργας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την δημιουργία καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνολικού προϋπολογισμού 248.108,96 €

Με την ένταξη αυτή ο Δήμος Πάργας προχωρά στην δημιουργία ενός απαραίτητου σύγχρονου χώρου φιλοξενίας, που αποτελούσε ένα αίτημα χρόνων, τόσο των φιλοζωικών οργανώσεων, όσο των δημοτών και θα είναι η αφετηρία για την επίτευξη της ευζωίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13.5.2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36232
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email
: Σταδίου 27
: 101 83, Αθήνα
: Β. Ρούμπου
: 213 136 4721
: 213 136 4713
: v.roumpou@ypes.gr
ΘΕΜΑ : Ένταξη Πράξης του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής…».
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 22 του ν. 4039/2012 (Α΄15) «Για τα δεσποζόμενα και
τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή
τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 3170/2003 «Ζώα
συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 604/1977 (Α΄ 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών
Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α΄154)
«Άσκηση επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των
σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.
10. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
11. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
12. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
13. Το π.δ.2/2021(Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
14. Την υπό στοιχεία Υ1/08-01-2021 (Β΄48) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα»
15. Την με αριθμ. πρωτ. 19723/16.3.2021 (Β’1064) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού ΕΕσωτερικών ως διατάκτη,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

16. Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης
Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους ««Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού
χαρακτήρα του ν. 4622/2019».
17. Την με αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία
αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την με
αριθμ. πρωτ. 30204/19-04-2019 απόφαση.
18. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων».
19. Την υπ’ αρίθμ. 42256/3.6.2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση Χ του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
20. Την υπ’ αρίθμ. 79487/7.11.2019 (ΑΔΑ: Ω4ΩΚ46ΜΤΛ6-7ΩΠ) 1η Τροποποίηση της
Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».
21. Την υπ’ αρίθμ. 93142/30.12.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΡ946ΜΤΛ6-ΟΤΞ) 2η Τροποποίηση της
Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».
22. Την υπ’ αρίθμ. 58222/14.9.2020 (ΑΔΑ: Ω21Ν46ΜΤΛ6-ΩΑΓ) 3η Τροποποίηση της
Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».
23. Την υπ’ αρίθμ. 60971/24.9.2020 (ΑΔΑ: ΨΗ7Τ46ΜΤΛ6-ΑΧΑ) 4η Τροποποίηση της
Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς».
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 608288a2e35ee80be63ba435 στις 13/05/21 16:09
24. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη
ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο
2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
25. Το αριθμ. 12356/27.12.2019 αίτημα ένταξης, η αριθμ. 663/67220/28.2.2020
Σύμφωνη Γνώμη και η από 23.4.2021 ηλεκτρονική διαβίβαση Υπεύθυνης Δήλωσης
και Σύμφωνης Γνώμης του Δήμου Πάργας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, της
Πράξης: «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πάργας» συνολικού
προϋπολογισμού 248.108,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το
Δήμο Πάργας.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010
248.108,96 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ 248.108,96 €
Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης
Χ.
Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα