Τρίτη, 22/06/2021 | 16:40

Π.Ε. Πρέβεζας : Πρόσκληση για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

570 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 14/10/2019, 5:28 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ       αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισμός της
  Περιφέρειας  Ηπείρου
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) « Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών
  επικοινωνιών , Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 (ΦΔΚ 261/τΑ/17-12-2014) 
 5. Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου με την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές μονάδες ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου.
 6. Την με αριθμό οικ.Α/3557/141/24-1-2019 (ΑΔΑ:Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α) Εγκύκλιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων σύμφωνα με τον Ν 4070/2012(ΦΕΚ 82 Α).
 7. Την με αριθμό Α/4304/207/29-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 8. Την αριθμ. οικ. 3982/13-09-2019 (ΑΔΑ:6Κ2Λ7Λ9-Ω6Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά Διοικητική Μονάδα – έδρα Ε.Δ.Χ., έτους 2019, καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών για κάθε έδρα και κατηγορία (Ε.Δ.Χ. – Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ).

 

                                                           ΚΑΛΕΙ

 

κάθε ενδιαφερόμενο για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου με έδρα το Δ.Δ. Ωρωπού  ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. σε Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.   ή αντίστροφα,  να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι και την 01/11/2019.

Με την οικ. 3982/13-09-2019 (ΑΔΑ:6Κ2Λ7Λ9-Ω6Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη

Ηπείρου έχουν καθοριστεί ήδη ο μέγιστος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και ο επιμερισμός αυτών ανά έδρα.

 

 

προϋποθέσεις συμμετοχησ

Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)

 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
  άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 4. Να έχουν ικανή οικονομική ευχέρεια για την άσκηση της επαγγελματικής
  δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό
  των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής ευχέρειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί. 

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων. 

 

Β Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12)

 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν
  διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα
  του άρθρου 100 περίπτωση α’ του ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις
  ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι
  Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 1. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 2. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής
  δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

 1. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και
  συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Μετ/ρών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ενότητας Πρέβεζας , της Περιφέρειας Ηπείρου και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου όπως και η παρούσα πρόσκληση.) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας. 

Α.Φυσικά Πρόσωπα:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  ή ισχύοντος διαβατηρίου
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12.
  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
 1. Φορολογική ενημερότητα.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 1. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί
 2. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο
  σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

 

Β. Νομικά πρόσωπα

 1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο   πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
 4. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου  γενικής χρήσης από  το οποίο να
  προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα
  αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12 τα πρόσωπα που
  ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται
  για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο
  εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
  εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 3. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν. 4070/12,
  ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ
  αυτοκινήτου.

Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

 1. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ
  αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την     αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και   συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα  μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την
  επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

επεξεργασία αιτήσεων ανακοίνωση αποτελεσμάτων

-Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.

-Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.

-Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου

 www.php.gov.gr και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gr) .Μετά την ανάρτηση της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της.

 

 • Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν
  την νέα άδεια Ε.Δ.Χ. προκύψει μεγαλύτερος του ενός τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με (1) συμμετοχή. 

Η παραπάνω αναφερόμενη κλήρωση θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής  του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .

 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον
  Περιφερειάρχη Ηπείρου των καταλόγων του κληρωθέντος για την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τον  δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.

Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτούμενων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

                                                                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

                                  

          

                                                                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Περιφέρεια  Ηπείρου

 1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 

2.Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 

3.Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα  

4.Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών & Επικοινωνιών

5.Προϊστάμενο Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας.

 1. Διεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη  (με την παράκληση για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 106 του νόμου 4070/12).

7.Δ/νση Πληροφορικής (με την παράκληση για ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 106 του ν. 4070/12).

 1. Γραφείο τύπου Π.Ε Πρέβεζας (με την παράκληση να δημοσιευθεί η προκήρυξη σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στην περιφέρεια και να ανακοινωθεί σε τοπικά Μ.Μ.Ε.: ραδιόφωνο και τηλεόραση σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 106 του ν.4070/2012).

Β. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

 1. Γενική Δ/νση Μεταφορών – Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών – Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών
 2. Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής.(Η πρόσκληση θα σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στη δ/νση :dop-tmd@yme.gov.gr). 

 

Γ. Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (με την παράκληση να αναρτηθεί στους ιστότοπους  των Δήμων και να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των Δήμων και στα καταστήματα των ΚΕΠ , σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ. 106 του ν.4070/12). Η πρόσκληση θα σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στις δ/νσεις των Δήμων.

 

Δ. 1. Σύλλογος ιδιοκτητών ταξί νομού Πρεβέζης. 

 

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων  Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α

        (με την παράκληση να ενημερωθούν τα σωματεία – μέλη της).

 

 1. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (με την παράκληση να ενημερωθούν τα σωματεία- μέλη της).

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα