Παρασκευή, 23/10/2020 | 04:10

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

380 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 01/08/2017, 11:46 πμ | 0 σχόλια

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειµένου να εκτελεστούν προγραµµατισµένες εργασίες, Καθολικής συντήρησης φωτεινών σηµατοδοτών, αναγόµωσης πυροσβεστήρων σήραγγάς & καθολικής συντήρησης οδοφωτισµού κατά τα χρονικά διαστήµατα από 01-08-2017 µέχρι και 10-08-2017 & από 21-8-2017 µέχρι και 31-8-2017.- Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων Α) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. 2. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της αρµοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης µελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας». 3. Την υπ’ αρίθµ. 7001 / 2 / 1478-µβ΄ από 20-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. Το υπ’ αρίθµ. 45032 / Υ00 / 5385 / id64644 /692 / ΑΜ/ δσ από 28-07-2017 έγγραφο, µετά της προσηρτηµένης σε αυτό, εγκεκριµένης Μελέτης Σήµανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 5. Την υπ’ αρίθµ. 1020 / 59709 / 252-α’ από 29-07-2017 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων, µετά των παρατηρήσεων επί της σήµανσης. 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών: – 2 – Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών, Καθολικής συντήρησης φωτεινών σηµατοδοτών, αναγόµωσης πυροσβεστήρων σήραγγάς & καθολικής συντήρησης οδοφωτισµού κατά τα χρονικά διαστήµατα από 01-08-2017 µέχρι και 10-08-2017 & 21-08- 2017 µέχρι και 31-08-2017, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού: A/A Περιγραφή Εργασίας Τµήµα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιοµετρική Θεση 1 Καθολική Συντήρηση Φωτεινών Σηµατοδοτών Α/Κ Ηγουµενίτσας-Α/Κ Ιωαννίνων 48,800 – 68 χλµ 2 Αναγόµωση πυροσβεστήρων Σήραγγας Α/Κ Μετσόβου-Α/K Παναγιάς 107 – 120.,800 χλµ 3 Αναγόµωση πυροσβεστήρων Σήραγγας Α/Κ Τύριας -Α/K Περιστερίου 49 – 100 χλµ 4 Καθολική Συντήρηση οδοφωτισµού Α/Κ Τύριας-Α/K Ηγουµενίτσας 49 -48,800 χλµ 2. Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων: • Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή σήµανσης – µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών. • Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών Καθολικής συντήρησης φωτεινών σηµατοδοτών, αναγόµωσης πυροσβεστήρων σήραγγάς & καθολικής συντήρηση οδοφωτισµού, θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας, µε την κίνηση να διεξάγεται από την αριστερή (ταχεία) λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά στα προαναφερόµενα σηµεία, θα καταλαµβάνουν χώρο περίπου 200µ-400µ και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται σε όλο το µήκος της κάθε σήραγγας, µε το προσωπικό των εργασιών να κινείται στο χώρο αυτό. • Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του αυτοκινητοδρόµου. 3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη Σήµανσης. Επισηµαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισµός στην περιοχή συναρµογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάµποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισµού. Η ορθή λειτουργία των – 3 – αναλάµποντων φανών να εξασφαλίζεται µε µέριµνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήµανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε µέρα µετά το πέρας των εργασιών. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει: • µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης. • από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: Ο Αναπλ. ∆ιευθυντή Θεόδωρος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή) 2. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2. κ. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3. Α.Ε.Α. / Κ.Τ. / ∆-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 5. ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΑΣ 6. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7. ∆.Α. ΧΩΡΑΣ 8. Τ.Τ. ΧΩΡΑΣ 9. Α.Τ. ΧΩΡΑΣ 10. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 11. ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Μέσω Τ.Τ. Ιωαννίνων) 12. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) (Για δηµοσίευση της παρούσας στον τύπο)

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα