Πέμπτη, 29/10/2020 | 03:41

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

387 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 21/08/2017, 8:09 πμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειµένου να εκτελεστούν προγραµµατισµένες εργασίες, κατά το χρονικό διάστηµα από 24-08-2017 µέχρι και 25-08-2017.- Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων Α) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. 2. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της αρµοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης µελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας». 3. Την υπ’ αρίθµ. 7001 / 2 / 1478-µβ΄ από 20-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. Το υπ’ αρίθµ. 45666 / Υ00 / 5385 / id65512 / 692 / ΑΜπ / δσ από 16-08-2017 έγγραφο, µετά της προσηρτηµένης σε αυτό, εγκεκριµένης Μελέτης Σήµανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 5. Την υπ’ αρίθµ. 1020 / 59709 / 253-α’ από 18-08-2017 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων, µετά των παρατηρήσεων επί της σήµανσης. 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών: – 2 – Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Κατά την εκτέλεση προγραµµατισµένων Εργασιών, κατά το χρονικό διάστηµα από 24-08-2017 µέχρι και 25-08-2017, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού: A/A Περιγραφή Εργασίας Τµήµα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιοµετρική Θεση 1 Εργασίες Συντήρησης κινητής Τηλεφωνίας Σήραγγα ∆ωδώνης (ανατολική είσοδος – κατεύθυνση προς Ηγουµενίτσα) 64 χλµ 2. Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων: • Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή σήµανσης – µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών. • Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στα στόµια των σηράγγων, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (γρήγορη), µε την κίνηση να διεξάγεται κανονικά από την δεξιά (αργή) λωρίδα. Για τις εργασίες στο ανατολικό στόµιο εισόδου της σήραγγας προς Ηγουµενίτσα, θα τοποθετηθεί σήµανση πριν από αυτήν και θα ολοκληρώνεται 50µ. εσωτερικά της σήραγγας, λόγω του τοπικού χαρακτήρα των εργασιών.. • Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του αυτοκινητοδρόµου. 3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη Σήµανσης. Επισηµαίνεται ότι, παρόλο που υπάρχει οδοφωτισµός στην περιοχή συναρµογής εισόδου, η τοποθέτηση αναλάµποντων φανών πάνω από κάθε πινακίδα Π70 κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παύσης λειτουργίας του οδοφωτισµού. Η ορθή λειτουργία των αναλάµποντων φανών να εξασφαλίζεται µε µέριµνα του ανάδοχου του έργου. Τέλος, η σήµανση θα τοποθετείται το πρωί πριν την έναρξη των εργασιών και θα αφαιρείται κάθε µέρα µετά το πέρας των εργασιών. – 3 – Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει: • µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης. • από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησήτης στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα