Πέμπτη, 24/09/2020 | 04:17

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

292 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 03/05/2017, 10:56 πμ | 0 σχόλια

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειµένου να διεξαχθεί Άσκηση Ασφαλείας που διοργανώνει η ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού Ιωαννίνων, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στη σήραγγα Κρηµνού, κατά το χρονικό διάστηµα από την 23:30’ ώρα της Πέµπτης 04-05-2017, µέχρι την 04:00’ ώρα της Παρασκευής 05-05-2017.- Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων Α) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. 2. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της αρµοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης µελετών οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας». 3. Την υπ’ αρίθµ. 7001/2/1263-µε’ από 31-07-2011 (ΦΕΚ Β’ 1931) Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. Το υπ’ αρίθµ. 41210 / Υ00 / 5385 / 692 / ID59035 / ΦΜ / µβ από 28-04-2017 έγγραφο, µετά της προσηρτηµένης σε αυτό, εγκεκριµένης Μελέτης Σήµανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 5. Την υπ’ αρίθµ. 1020 / 59709 / 243-α’ από 02-05-2017 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων. 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εν θέµατι άσκησης Ασφαλείας: – 2 – Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής Άσκησης Ασφαλείας, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού: A/ A Περιγραφή Εργασίας Τµήµα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιοµετρική Θεση Χρονικό ∆ιάστηµα Εκτέλεσης 1 Εκτροπή της κυκλοφορίας της Οδού από τον Α/Κ Μετσόβου Α/Κ Μετσόβου (Αριστερός Κλάδος) 107 χλµ 04/05/2017(23:30) – 05/05/2017(04:00) 2 Εκτροπή της κυκλοφορίας της Οδού από τον Α/Κ Περιστερίου Α/Κ Περιστερίου (∆εξιός Κλάδος) 100 χλµ 05/05/2017(00:15) – 05/05/2017(03:00) 2. Με µέριµνα και ευθύνη της Αναδόχου Εταιρείας και της Εγνατίας Οδού, σε συνεργασία µε την διοργανώτρια Αρχή και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων: • Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή σήµανσης – µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε, προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών. • Για την πραγµατοποίηση της εν θέµατι Άσκησης Ασφαλείας, θα πραγµατοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόµου, από τον Ανισόπεδο Κόµβο Μετσόβου, έως τον Ανισόπεδο Κόµβο Περιστερίου και κίνηση θα διεξάγεται κανονικά για 3 ώρες περίπου από την παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Μετσόβου. Η Άσκηση θα πραγµατοποιηθεί στον Αριστερό κλάδο της σήραγγας Κρηµνού και θα εκτελεστούν όλα τα σενάρια σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες που συµµετέχουν. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει: • µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης. • από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010. Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. – 3 – Ά ρ θ ρ ο 4ο Το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων θα λάβει όλα τα προσήκοντα µέτρα αρµοδιότητάς του και εξουσιοδοτείται µε την παρούσα για την λήψη όποιων πρόσθετων µέτρων Τροχονοµικής Αστυνόµευσης απαιτηθούν.

∆ιευθυντής
Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα