Κυριακή, 19/05/2024 | 10:05

Επιμελητήριο Πρέβεζας: για τη νέα χαλάρωση των capital controls, με 14 χρήσιμες αλλαγές!

835 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 28/09/2015, 10:28 πμ | 0 σχόλια

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι
σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2100 της 25/9/2015, οι 14 αλλαγές στα capital controls,
που πρακτικά θα αρχίσουν να εφαρμόζουν οι τράπεζες από σήμερα, είναι οι εξής:
1. Επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς
το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα (αλλά και από τα ΕΛ.Τ.Α ή και ιδρύματα
πληρωμών), έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά καταθέτη και ανά
ημερολογιακό μήνα.
2. Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, όχι μόνο για την
πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, αλλά και για τη δυνατότητα έκδοσης και
εξαργύρωσης εργόσημου.
3. Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, όχι μόνο για την
εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων, όπως
προβλεπόταν μέχρι τώρα, αλλά και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
με έναρξη δραστηριότητας /επαγγέλματος μετά την 1η Μαΐου 2015.
4. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη
συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά
την ιδιότητα του φοιτητή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εφόσον ο τόπος
σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με
την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα
λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος
2015−2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS.
5. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο
οπλίτη, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του.
6. Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό
της διενέργειας εράνων.
7. Επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού,
χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί
πριν ή μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο
ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού
σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
8. Επιτρέπεται το «σπάσιμο» προθεσμιακής κατάθεσης, σε περίπτωση
πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών.
9. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής
κατάθεσης για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως κατ’ ανώτατο όριο ποσού χιλίων
οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η μεταφορά του εν λόγω ποσού
σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή
όψεως του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, όπως προκύπτει από
σχετική υπεύθυνη δήλωση, που υποβάλλει ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης
στο πιστωτικό ίδρυμα.
10. Επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για αγορά
ακινήτου έως κατ’ ανώτατο όριο του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο
αγοραπωλησίας και στα σχετικά παραστατικά, πλέον των συμβολαιογραφικών και
άλλων εξόδων και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό
ταμιευτηρίου ή όψεως του πωλητή του ακινήτου και, κατά περίπτωση, του
συμβολαιογράφου, του δικηγόρου και του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις.
11. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 10%
συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας,
μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς,
που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
12. Εξαιρείται των απαγορεύσεων και των περιοριστικών μέτρων η καταβολή
από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών,
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών
άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην
Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., μετρητών στους
δικαιούχους από έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί:
α) εισαγωγή από το ίδρυμα πληρωμών, τουλάχιστον, ισόποσου ποσού σε
φυσική μορφή από το εξωτερικό, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, με
σχετική δήλωση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή
β) είσπραξη σε μετρητά, τουλάχιστον, ισόποσου ποσού από πελάτες τους
πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των χιλίων
οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά πελάτη τους δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό
μήνα.
13. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων συναλλαγές νομικών προσώπων ή
επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους
δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία,
κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών,
τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα
ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και
δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα
διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών
ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται
εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα. 
14. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων συναλλαγές φυσικών προσώπων που
επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και
αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα