Κυριακή, 24/09/2023 | 20:20

Π.Ε. Πρέβεζας: Υποχρεώσεις αμπελουργών & οινοποιητικών επιχειρήσεων ενόψει του τρύγου έτους 2023»

325 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 08/08/2023, 11:14 πμ | 0 σχόλια

Η ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ενόψει του τρύγου των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2023, ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία< άρθρο 81 και 62 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 και την εθνική νομοθεσία,άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθμ.2919/95506/13-9-2017(Β΄3276),απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαιώματα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής /τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ η επιτραπέζιων σταφυλιών).

Α) Υποχρεώσεις Αμπελουργών

Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών ,να υποβάλλουν στις επιχειρήσεις(οινοποιητικές ή εμπορικές),όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης ή αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά,θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών,στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής(κατά περίπτωση) καθώς και με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.

Β) Υποχρεώσεις οινοποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων

α)Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης,οι οινοποιητικές η εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν από τους αμπελουργούς,πριν τη συγκομιδή των σταφυλιών ,να τους προσκομιστεί αντίγραφο της προαναφερόμενης επικαιροποιημένης καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας.

Β) Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές),καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2023(β΄3324) όπως ισχύει,η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων :

Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ του αμπελοκαλλιεργητή
η ποικιλία της αμπέλου των σταφυλιών
ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος)του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και
στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

γ) Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο IV του Καν(ΕΚ) 273/2018 της επιτροπής και παράλληλα τηρείται το άρθρο 12 της με αριθμ.285870/01/09/2004 ΚΥΑ και συγκεκριμένα <<Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών ,στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης,η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερόμενων σταφυλιών>>.

δ) Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για τη παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) προέρχονται αποκλειστικά από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη περιοχή ,για την παραγωγή δε των οίνων , τηρούνται οι εγκεκριμένες προδιαγραφές του προϊόντος.

Για την τήρηση των παραπάνω έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι από την Υπηρεσία μας στους τόπους παραγωγής σταφυλιών και οίνων.

Ε.Π.
Ο προϊστάμενος Δ/νσης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα