Τρίτη, 03/10/2023 | 00:17

Π.Ε. Πρέβεζας: Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας

461 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 13/07/2023, 1:35 μμ | 0 σχόλια

   ΤΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                Έχοντας  υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3012/02 «Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/τ. Α’/2002) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», Δασικές Πυρκαγιές (ΦΕΚ 423/τ. Β’/10-04-2003).
 4. Τα άρθρα 129 – 131 του Ν. 4926 (ΦΕΚ 82/τ. Α’/20-04-2022) «Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά υποσυστήματα, πάρκα και άλση».
 5. Το υπ. αρ. πρωτ. Α1309/28-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5) με θέμα «5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»».
 6. Το υπ. αρ. πρωτ. 2902/27-04-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) με θέμα «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων».
 7. Το υπ. αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) το οποίο αναφέρεται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 8. Το υπ. αρ. πρωτ. Α1202/20-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2023».
 9. Το υπ. αρ. πρωτ. Α1284/28-04-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΛΗ346ΝΠΙΘ-50Κ) με θέμα «Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2023».
 10. Τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. στις 10-5-2023.
 11. Τις προτάσεις των Δήμων Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας.

 

                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

   Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός, (δείκτης επικινδυνότητας κατηγορία 3 και άνω) κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή  31-10-2023  και από την δύση του ηλίου μέχρι 6ης πρωινής στις παρακάτω περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

 

Α.   Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας

 

 1. Αισθητικό Δάσος Ακτής Μονολιθίου, &  Δάσος Λεκατσά.  

 

Β.  Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Πάργας

 

 1. Περιαστικό δάσος  Λούτσας. 
 2. Δάσος περιοχής    Αλωνακίου και Κερέντζας. 
 3. Περιοχή  Θέμελου.
 4. Περιαστικό δάσος  Νεκρομαντείου (Μεσοπόταμος).
 5. Παιδικές  Κατασκηνώσεις Λούτσας.        
 6. Περιοχή  Δ.Ε. Πάργας  όταν και όπου χρειαστεί 

          (Πάργα, Ανθούσα, Αγιά, Αγία Κυριακή κ.τ.λ.)

 

Γ.  Περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Ζηρού

 

 1. Στο Δάσος Ζηρού  και από τη θέση <Παιδόπολη>-Άγιο Αλέξανδρο> μέχρι τη θέση 

          <Ποντίκια> της Τ.Κ. Ρωμιάς.

 1. Στο   περιαστικό  δάσος  Φιλιππιάδας : 

         α.  Από τη θέση <οικία Κίτσου> μέχρι τις θέσεις <Νεκροταφείο> διασταύρωση

              <Χαρατσάρι>. 

         β.  Από θέση < Κολιοκιτσέϊκα > μέχρι τη θέση <Ζαρκόραχη>.

         γ.  Από το Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδας μέχρι <Δαφνούλα>.

         δ.  Από την θέση <Κομμένη γη > προς Άγιο Ιωάννη και τη θέση <Καραούλια>.

         ε.  Από θέση <Τουμπάκια> προς την οικία Φλιτούρη.

 1. Στο περαστικό δάσος Θεσπρωτικού   και από θέση Κέντρο Υγείας  Θεσπρωτικού

          μέχρι την Εκκλησία του <Αγίου Αθανάσιου> και 

 1. Στο δάσος της Τ.Κ. Νέας Κερασούντας  στη θέση <Καρβόξυλα>.       

        

 Ι)   Της απαγόρευσης  εξαιρούνται ,  τα  μηχανήματα και οχήματα των  υπηρεσιών  των  δήμων  καθώς και  τα  οχήματα  παροχής  βοήθειας  όπως  και  οι  υπάλληλοι  των   υπηρεσιών και των δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία. Και των Εξουσιοδοτημένων Εθελοντικών  Ομάδων – Οργανώσεων από την Πολίτικη Προστασία  μετά  από  εντολή  των  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν.  

        

ΙΙ)   Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε  στις κατά τόπους  Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Λιμενικές Υπηρεσίες, την Δ/νση Δασών Πρέβεζας ,  και  Δημοτική  Αστυνομία Δ. Πρέβεζας.

 

ΙΙΙ) Η παρούσα με μέριμνα των κ.κ. Δημάρχων να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των  Δήμων, των  Δημοτικών Ενοτήτων , και των Τοπικών Κοινοτήτων για να λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι των περιοχών.   

                                                                                                                                                                                          

                 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

   ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                          ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

                   Ν. ΠΑΠΠΑΣ                                                                ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΟΥ        

                                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                         

                                                                                                               Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                      

 

                                                                                             ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ 

                                                                                           ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ              

                                                                                                                            

                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

              

       Δήμος Πρέβεζας.     [ Γρ. κ. Δημάρχου ] 

       Με την παράκληση να ενημερωθούν:

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Πρέβεζας

       Δημοτική Αστυνομία Δ. Πρέβεζας  

   Δήμος Ζηρού.         [ Γρ. κ. Δημάρχου ]

Με την παράκληση να ενημερωθεί:

        Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζηρού   

   Δήμος Πάργας.        [ Γρ. κ. Δημάρχου ]

Με την παράκληση να ενημερωθεί:

        Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πάργας  

   Δ/νση Δασών Πρέβεζας.

   Δ/νση Αστυνομίας Πρέβεζας.

   Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Πρέβεζας

                Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας 

   Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας 

   Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάργας 

   Λιμεναρχείο Πρέβεζας

   Β./ Λιμενικό Τμήμα  Πάργας  Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.  

   Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

   Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας  

   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας. 

   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας. 

   Ε.Κ.Α.Β. 

   Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πρέβεζας

 1. Λ.Ε.Κ.  Π.Ε. Πρέβεζας    
 2. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ Δ.Πρεβεζας     
 3. Ε.Ε.Ε.Δ. Δ. Πάργας 

 

                Γραφείο Τύπου Π.Ε. Πρέβεζας. [ για ενημέρωση Μ.Μ.Ε.]                                               

         

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα