Πέμπτη, 18/07/2024 | 00:12

‘ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’

812 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 03/07/2023, 3:18 μμ | 0 σχόλια

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας διευκρινίζει ότι ο ρόλος της ΔΕΥΑΠ είναι απολύτως διαφορετικός και διακριτός από τον ρόλο της Υπηρεσίας μας.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης:
Α. «Υπεύθυνος» για τις υδρεύσεις Δήμων, είναι ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης /λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ) στα όρια ευθύνης όπως περιγράφονται κάθε φορά από το καταστατικό σύστασής τους ( εν προκειμένω η ΔΕΥΑΠ).
Οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή υγιεινού νερού απαλλαγμένου από κάθε υγειονομικό κίνδυνο, σε μόνιμη βάση.
Στις υποχρεώσεις τους συμπεριλαμβάνονται: η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, η παρακολούθηση μέσω δειγματοληψιών και εργαστηριακών εξετάσεων, η διενέργεια εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου για τα συστήματα υδροδότησης αρμοδιότητάς τους, η παροχή επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους καταναλωτές.
Β. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. ασκεί «εποπτικό έλεγχο» και ο έλεγχος αυτός ως εποπτικός, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά και δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο ύδρευσης από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.
Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων της διάταξης για τις παραμετρικές τιμές που παρακολουθούνται εργαστηριακά, οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:
Οι υπεύθυνοι ύδρευσης οφείλουν να ενημερώνουν την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. για τις αποκλείσεις που παρουσιάζονται και να της παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που θα ζητηθεί σχετικά με τα πιθανά αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα, την ερμηνεία των αποκλείσεων κ.λ.π, έτσι ώστε σε συνεργασία να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.
Ανάλογα με την ανωτέρω αξιολόγηση του κινδύνου, οι υπεύθυνοι ύδρευσης (ΔΕΥΑΠ) λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν όλα τα ακόλουθα μέτρα:
α) Οφείλουν να ειδοποιούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους θιγόμενους καταναλωτές για τον δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τα αίτια του, για την υπέρβαση των παραμετρικών τιμών και για τις επανορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ή τον περιορισμό χρήσης ή άλλων ενεργειών.
β) Οφείλουν να παρέχουν και επικαιροποιούν τακτικά, τις απαραίτητες συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις προϋποθέσεις κατανάλωσης και χρήσης του νερού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους.
γ) Οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν εξακριβωθεί ότι έχει πάψει να υφίσταται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και τους πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας ανεξάρτητα από τους οφειλόμενους ελέγχους της ΔΕΥΑΠ, διενεργεί εποπτικούς ελέγχους και αναλόγως των αποτελεσμάτων ενεργεί σύμφωνα με τις Διατάξεις.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα