Τετάρτη, 22/03/2023 | 02:19

Π.Ε. Πρέβεζας: Άρση απαγόρευσης αλιείας και διακίνησης οστρακοειδών από τη ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλάκιων Μάζωμα

148 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 01/03/2023, 2:57 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ : ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ   ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ZΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΜΑΖΩΜΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/ 2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής  των Κανονισμών (ΕΚ)  υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση  από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας  και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ( ΦΕΚ 95 / τ. Α / 3-5-2007 ). 
 4. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου  2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
 5. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου  2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 6. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004  του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου  2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
 7. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005  της Επιτροπής  της 5ης Δεκεμβρίου  2005,  για θέσπιση μέτρων  εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και αριθμ. 854/2004.
 8. Τις με αρ. πρωτ. 1558/45842/12-04-2012 Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής/ μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων.
 9. Τις με αρ. πρωτ.19555/68691/19-06-2015 Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. , Διευκρινήσεις επί θεμάτων παρακολούθησης περιοχών παραγωγής Z.Δ.Μ.
 10. Την με αριθμ πρωτ 953/46771/17-02-2023 Έκθεση Δοκιμών Προσδιορισμού Θαλασσίων Βιοτοξινών του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης που ήταν αρνητική  όσον αφορά τα εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων για την παρουσία Βιοτοξινών σε δείγματα μυδιών από την ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων  Μάζωμα της Π. Ε. Πρέβεζας  ,
 11.  Τα με αριθμ. πρωτ. 177/22-02-2023 Δελτία Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών εξετάσεων της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του Α.Π.Θ. που ήταν αρνητικά  όσον αφορά τα εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων για την παρουσία Βιοτοξινών σε δείγματα νερού από την ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων  Μάζωμα της Π. Ε. Πρέβεζας  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ανακαλούμε την αρ. πρωτ. 136774/11218/6-9-2022 απόφασή μας, και επιτρέπουμε την αλιεία, συγκομιδή, και διακίνηση μέσω εγκεκριμένων Κέντρων Αποστολής και Καθαρισμού , μυδιών  που προέρχονται από την ζώνη παραγωγής διθύρων μαλακίων ΜΑΖΩΜΑ.

 

Αναθέτουμε την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από σήμερα στην Λιμεναρχείο Πρέβεζας  και στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα