Τετάρτη, 31/05/2023 | 01:28

Νοσοκομείο Άρτας: Πρόσληψη δύο Δ.Ε. Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

269 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 20/03/2023, 11:54 πμ | 0 σχόλια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Άρτας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας χρονικής διάρκειας δώδεκα (12)  μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο Γ.Ν. Άρτας  (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) από 20-3-2023 έως και 24-3-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα
  6. Πιστοποιητικό απόδειξης εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας:
  • Για τους μισθωτούς, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για συνεργασία, υποχρεωτική θα είναι η υποβολή ενσήμων ή σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα τια επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση.    
  1. Πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
  2. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου όπως τίτλους ξένης γλώσσας, αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ κλπ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΕΛΕΣ

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα