Σάββατο, 09/12/2023 | 07:14

ΥΠΕΝ: Εκταμίευση 100 εκατ. ευρώ για το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Αμφιλοχία

361 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 01/09/2022, 8:51 πμ | 0 σχόλια

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή καθώς άρχισαν οι εκταμιεύσεις της επενδυτικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, με χθεσινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα δόθηκε η εντολή εκταμίευσης ποσού 100 εκατ. ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προς την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Αντλησιοταμίευση Ι Μ.Α.Ε.

Το ποσό αφορά σε καταβολή της προκαταβολής (πρώτη δόση) της επενδυτικής ενίσχυσης για το έργο «Υποέργο 1 Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680MW» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 4511 Β/26-8-2022) περί διαδικασίας χορήγησης και καταβολής επενδυτικής ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για το τρίτο και πλέον καθοριστικό βήμα που γίνεται το τελευταίο διάστημα από πλευράς της Πολιτείας για το συγκεκριμένο project, το οποίο έχει καθυστερήσει επί πολλά χρόνια, ακριβώς λόγω των γραφειοκρατικών και άλλων παθογενειών του κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις «πράσινης» ενέργειας στη χώρα, ύψους 550 εκατ. ευρώ, που αφορά το σκέλος του έργου «Άγιος Γεώργιος», μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW και το σκέλος του έργου “Πύργος” μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW, στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου, καθώς και τα συνοδά τους έργα.

Τα τρία καθοριστικά βήματα
Το πρώτο βήμα έγινε την 1η Ιουνίου με την απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Η ετήσια λειτουργική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας λαμβάνει χώρα στη βάση καθορισμού ετήσιου ποσού ενίσχυσης (Απαιτούμενο (Ετήσιο) Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας) μέσω της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του Επιτρεπόμενου (Ετήσιου) Εσόδου ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και του Απαιτούμενου (Ετήσιου) Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας του κατόχου του ΣΑΗΕ, για τον υπολογισμό των σχετικών ετήσιων ποσών ενίσχυσης του Σταθμού.

-Αρμόδια για την κατάρτιση και εφαρμογή της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας είναι η ΡΑΕ.

-Η πιστοποίηση του κόστους κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, καθώς και του εύλογου μέγιστου λειτουργικού κόστους του σταθμού, γίνεται με τη συνδρομή Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους.

-Ο ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας συμμετέχει πλήρως και ανταγωνιστικά στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και οι λοιποί σταθμοί, χωρίς εξαιρέσεις από τους βασικούς κανόνες της αγοράς αυτής.

Η περίοδος ενίσχυσης ορίζεται σε 25 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία θέσης του σε εμπορική λειτουργία. Όπως τονίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης παράτασης ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οπότε ο σταθμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

Το δεύτερο βήμα έγινε στις 26 Αυγούστου με την απόφαση του ΥΠΕΝ που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής επενδυτικής ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με αυτή, η χρηματοδότηση του έργου γίνεται με τη μορφή επιχορήγησης που ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιχορήγηση αφορά σε μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος εκτιμάται σε 550 εκατ. ευρώ.

Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα γίνεται, με τη προϋπόθεση τήρησης των χρονικών οροσήμων που τίθενται στο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής, όπως αυτό πιστοποιείται στη σχετική Έκθεση του Ανεξάρτητου Μηχανικού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εξής:

– Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, με την ένταξη του έργου, λαμβάνει μέρος της ενίσχυσης ως προκαταβολή (πρώτη δόση), ίση με το 40% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης, ήτοι εκατό (100) εκατομμύρια ευρώ.

– Με την ολοκλήρωση του 50% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, λαμβάνει τη δεύτερη δόση της ενίσχυσης, ίση με το 20% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης.

-Με την ολοκλήρωση του 70% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, λαμβάνει την τρίτη δόση, ίση με το 30% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης.

– Με την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, λαμβάνει την τελευταία δόση, ίση με το υπολειπόμενο 10% της επενδυτικής ενίσχυσης.

Το τρίτο και στρατηγικής σημασίας βήμα έγινε με την απόφαση εκταμίευσης της πρώτης δόσης ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει το έργο

Το έργο «Σύστημα Αντλησίοταμιευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα. Έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest), ήδη από τον Οκτώβριο του 2013 και παραμένει στη λίστα, καθώς θεωρείται υψίστης σημασίας.

Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση),το έργο περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3 και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 816 GWh.

Στα συνοδευτικά οφέλη περιλαμβάνονται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο της κατασκευής και λειτουργίας καθώς και η βελτίωση του οδικού δικτύου και της πρόσβασης στην περιοχή (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομία, γεωργία, δασική διαχείριση, δασοπροστασία).

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα