Σάββατο, 25/03/2023 | 12:36

Στις θέσεις τους παραμένουν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Πρέβεζας

288 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 01/09/2022, 7:58 μμ | 0 σχόλια

Στις θέσεις τους παραμένουν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Πρέβεζας από 01/09/2022 μέχρι 31/12/2023, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος.
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πρέβεζας, με θητεία από 01/09/2022 μέχρι 31/12/2023 και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ Δαρδαμάνη Ιωάννη του Αποστόλου Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες: – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ – Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού. – Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. – Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπολοίπους αρμοδίους Αντιδημάρχους. – Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., Κ.Ο.Κ, τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και διαφημίσεων. – Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Πολιτισμού – Την τέλεση των πολιτικών γάμων. – Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.
2. Τον κ. Ακρίβη Κωνσταντίνο του Αριστείδη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες: – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Πολεοδομίας. – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. – Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (έργα-μελέτες-προμήθειες). – Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου. – Να ελέγχει την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του Δήμου. – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων που εκτελούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών. – Την οργάνωση σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της σύνταξης οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. – – Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες. – Την τέλεση των πολιτικών γάμων. – Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων

3.Τον κ. Κουμπή Γρηγόριο του Αθανασίου ως Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, με τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες: – Την εποπτεία και συντονισμό της Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. – Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και του υπαίθριου εμπορίου, – Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων, – Την εποπτεία σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. – Τον έλεγχο, διοίκηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας και των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτημάτων. – – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. – Την ευθύνη του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου – Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων. – Εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους χωρικούς Αντιδημάρχους και τους συναρμόδιους φορείς. – Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.). – Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα στη πόλη και τις Κοινότητες. – Την εποπτεία και το συντονισμό του γραφείου κίνησης. – Την παρακολούθηση και το συντονισμό του προγράμματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Την τέλεση των πολιτικών γάμων. – Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων
4.Επίσης ορίζονται κατά τόπον Αντιδήμαρχοι ο κ. Σαριάνογλου Γεώργιος του Παναγιώτη για τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, και ο κ. Παγγές Νικόλαος του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Λούρου, και ασκούν τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες: – Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα. – Έχουν την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης στη Δημοτική ενότητα. – Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική ενότητα. – Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. – Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων – Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου. – Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου απουσιάζει ή κωλύεται τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παγγές Νικόλαος. Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λούρου απουσιάζει ή κωλύεται τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαριάνογλου Γεώργιος. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Ε. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται: 1. Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 2. Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τον Δήμο, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσωπικού ή κοινού συμφέροντος. 3. Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της λειτουργίας του Δήμου.
Ορίζουμε τον κ. Αργυρό Λεωνίδα του Νικολάου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο χωρίς αμοιβή, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2022 έως 31/12/2023, υπεύθυνο σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα των : Παιδικών Σταθμών, Τουρισμού, του Δημοτικού Ωδείου του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Δομών, του Αθλητισμού και Μαζικού Αθλητισμού, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας των φύλων Β. Εξουσιοδοτούμε αυτόν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου σχετικών εγγράφων με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των αποφάσεων που αφορούν την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών καθώς και την αρμοδιότητα της εντολής για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα