Τετάρτη, 07/12/2022 | 15:59

Προσλήψεις 15 ατόμων στον Δήμο Πρέβεζας

611 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 01/03/2022, 1:35 μμ | 0 σχόλια

 

Ενημερωτικό σημείωμα για πρόσληψη 15 ατόμων ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πρέβεζας.
Στην πρόσληψη 15 ατόμων με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και διάρκεια σύμβασης 8 μηνών , προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας.
Οι θέσεις αφορούν:
1) ΔΕ Οδηγών Γ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) άτομα 2
2)ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (μπίγα) άτομο 1
3)ΥΕ Εργατών/Τριών Καθαριότητας άτομα 6
4)ΥΕ Συνοδοί απορριμματοφόρου άτομα 6
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πρέβεζας και στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dimosprevezas.gr ), δηλαδή από 2/3/2022 έως και 11/3/2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας, υπόψιν κ. Κυργιάκη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2682360650 – 658).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Πρέβεζας (www.dimosprevezas.gr) β) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα