Τρίτη, 27/09/2022 | 00:25

Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω καθίζησης στην Ε.Ο. Πολυστάφυλου – Λούρου Πρέβεζας

422 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 12/12/2021, 12:43 μμ | 0 σχόλια

«Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω καθίζησης
του οδοστρώματος στη Χ.Θ. 0,9 Ε.Ο. Πολυστάφυλου – Λούρου
Πρέβεζας – Εκτροπή της κυκλοφορίας»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154
) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες
οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης
Υπηρεσιών»
ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά, με σκοπό την ομαλή
και ασφαλή οδική κυκλοφορία, επί της Επ.Ο. Πολυστάφυλου – Λούρου
Πρέβεζας, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος για την αποτροπή πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων.
στ) Την από 12/12/2021 έγγραφη αναφορά, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, του Α.Τ. Ζηρού Πρέβεζας.
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω καθίζησης του
οδοστρώματος στη χ.θ. 0,9 Ε.Ο. Πολυστάφυλου – Λούρου Πρέβεζας, την
εκτροπή της κυκλοφορίας και διεξαγωγή αυτής μέσω παρακαμπτήριων οδών
(προς τις Ε.Ο. από Τ.Κ. Πολυστάφυλου προς τη γέφυρα Μπακόλα και από
Τ.Κ. Σκιαδά προς τον οικισμό Αλώνι), για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων
ατυχημάτων και την ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων.
Άρθρο 2
Την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων σήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, από
το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Άρθρο 3
Το Α.Τ. Ζηρού να προβεί σε έλεγχο, σχετικά με την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων
μέτρων σήμανσης και επιπρόσθετα καθόλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
απόφασης να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή όσων ορίζονται σε αυτή.

Σελίδα 2 από 2
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας είναι προσωρινή και αρχίζει από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και μέχρι αποκατάστασης των
φθορών του οδοστρώματος.
Άρθρο5
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2696/1999 όπως αντικ. με Ν3542/07 και Ν.3904/2010 «ΚΟΚ».
.
Άρθρο 6
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Ζηρού, το οποίο να
επιτηρεί συνεχώς το συγκεκριμένο τμήμα της Επαρχιακής οδού και να αναφέρει
άμεσα στην Υπηρεσία μας την αποκατάστασή της για την απόδοση αυτής στους
χρήστες οδηγούς.

Πρέβεζα, 12/12/2021
Ο Διευθυντής
ΣΙΩΡΟΣ Κων/νος
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα