Δευτέρα, 15/08/2022 | 18:50

Δήμος Πρέβεζας: Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης 10-11-2021

351 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 29/10/2021, 3:05 μμ | 0 σχόλια

Θέμα: Κατάθεση απόψεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
έτους 2022 του Δήμου Πρέβεζας
Σύμφωνα με το άρθρο 210 παρ.2 Ν.4555/18 και άρθρο 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4555/18) για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των
δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού
εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν.3463/06) οφείλει, να αποφασίζει για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που
περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη
τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για
κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες,
μελέτες ή άλλα στοιχεία. Ο Δήμος οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα
που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα και να κάνει κατανομή των
πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση τους, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των
αναγκών του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή
καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου,
έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου των Κοινοτήτων συμπεριλαμβανομένων
και των προτάσεων των κοινωνικών φορέων της περιοχής, για τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη
υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του
δήμου.
Το προσχέδιο του τεχνικού πρόγραμμα έτους 2022 που σας κοινοποιούμε είναι
προσαρμοσμένο στα πραγματικά έσοδα του Δήμου όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το
τελευταίο έτος.
Περιλαμβάνει έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες (νέα και συνεχιζόμενα) κατά
ιεραρχική σειρά ανά είδος υπηρεσίας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ την ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, τα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, τα κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ,
LEADER, INTEREG κλπ) το ΠΔΕ το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ το πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης καθώς και το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Με βάση όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, ο
πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας,
καλεί
όλα τα μέλη να γνωμοδοτήσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες
που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για το έτος 2022.
Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο
είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2022.
Ο πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Νικόλαος Γεωργάκος
Δήμαρχος Πρέβεζας
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 29/10/2021
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21869
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου&Μπαχούμη 2
Τηλέφωνο: 2682360603
Πληροφορίες: M.Mάρκου
email: markou@1485.syzefxis.gov.gr
Προς:Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
Δήμου Πρέβεζας , η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών)-σύμφωνα με την
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ. 20236 /25.10.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών -την Tετάρτη 10
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «ΟΑΣΗ» αίθουσα
Νικόλαος Σ.Κονεμένος, με μοναδικό θέμα συζήτησης:
1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πρέβεζας έτους 2022
Παρακαλείσθε να αποστείλετε εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή τις προτάσεις σας μέχρι και
την προηγουμένη της συνεδρίασης ώστε να συμπεριληφθούν αναλυτικά στην
απόφαση/γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας και σύμφωνα με το αρθρο 5, σημείο 5 του κανονισμού
λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας (αριθμ.192/15
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας), η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11/11/2021 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 17:00μμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «ΟΑΣΗ» αίθουσα Νικόλαος
Σ.Κονεμένος.
Σας επισυνάπτουμε σχετικά την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση
του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Δημήτριος Καραμανίδης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα