Δευτέρα, 16/05/2022 | 08:21

Λιμεναρχείο Πρέβεζας: Ενημέρωση για οικονομική ενίσχυση αλιέων covid-19

401 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 23/07/2021, 3:57 μμ | 0 σχόλια

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η αριθ. 1236/01-06-2021 Απόφαση Υπουργού
ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ Β’ 2424/07-06-2021), Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης
«Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου
3.1.9 – ’’Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
COVID-19’’, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020» (Β΄ 3959), σύμφωνα με την οποία διευρύνονται οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης του
Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης
της Covid-19» και τροποποιούνται συνακόλουθα οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους.
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή
Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας, όσοι δεν έχουν την υποχρέωση
εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν
είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της
έξαρσης της νόσου COVID-19 :
α) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου
2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το
επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’
αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη τα οποία έως και την 15η Οκτωβρίου
2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο
λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά παύσης αλιευτικής
δραστηριότητας κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε
σκάφος.
Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook) και Δορυφορική Συσκευή
Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), η πιστοποίηση αφενός της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας
στη θάλασσα και αφετέρου των ημερών ακινησίας, διενεργείται μέσω των δεδομένων του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του
Υπ.Α.Α.&Τ και των δεδομένων του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) της Υπηρεσίας μας,
αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, για τις ανωτέρω κατηγορίες σκαφών δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από την
Υπηρεσία μας.

Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται, για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο
αλιείας (ERS logbook), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω
των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές
δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 – από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους.
Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία μας το Ημερολόγιο
Γέφυρας του Σκάφους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Εφόσον πιστοποιείται η άσκηση αλιευτικής
δραστηριότητας στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες η Υπηρεσία μας θα εκδίδει
σχετική βεβαίωση.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται από τους αλιείς το ανωτέρω αποδεικτικό στοιχείο, ήτοι το Ημερολόγιο
Γέφυρας του σκάφους ή από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν προκύπτει ότι το σκάφος εργάστηκε
τουλάχιστον 120 ημέρες αθροιστικά κατά τη διάρκεια των δύο (02) ημερολογιακών ετών που προηγούνται
της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης, τότε η Υπηρεσία μας θα εκδίδει Βεβαίωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι δεν δύναται να πιστοποιηθεί η ενεργός αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά και δικαιολογητικά
για την πιστοποίηση της ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των
πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών ή
άλλα δικαιολογητικά.
Η πιστοποίηση των ημερών ακινησίας για τα σκάφη που δεν φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου
Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική
υποχρέωση, διενεργείται μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και
31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 – από την αρμόδια Λιμενική Αρχή,
Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους.
Υπενθυμίζεται η υποχρέωση θεώρησης των ημερολογίων ανά τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με την
αριθμ.2133.3/33761/2018/08-05-2018 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς για την αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους να
διενεργήσουν προέλεγχο στα Ημερολόγια Γεφύρας των και να προσκομίσουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή
Πρέβεζας ή Αμφιλοχίας, την σχετική αίτηση νε συνημμένα πέραν του Ημερολογίου Γέφυρας και των
αδειών αλιείας του σκάφους, φωτοαντίγραφα του Ημερολογίου Γέφυρας που πιστοποιούν την αλιευτική
δραστηριότητα των 120 ημερών, καθώς και των ημερών ακινησίας του σκάφους.
ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα