Πέμπτη, 18/07/2024 | 22:39

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

765 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 05/02/2020, 10:36 πμ | 0 σχόλια

 

 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την έναρξη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω
γνωστικά πεδία έρευνας:
1. Μία (1) θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο “Διοίκηση
Επιχειρήσεων” [Επιβλέπουσα: Α. Γαλανού, agalanou@uoi.gr]
2. Μία (1) θέση Υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο
“Χρηματοοικονομικά” [Επιβλέπων: Ι. Σωτηρόπουλος, sotiropoulos@uoi.gr]
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ ως ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής
3. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης (C1) της Αγγλικής γλώσσας (για
υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-δίδεται έντυπο από τη γραμματεία (όπου θα αναγράφεται ο
προτεινόμενος τίτλος, ο επιβλέπων Καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα
συγγραφής)
2. Σύντομο σχέδιο διδακτορικής διατριβής (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης ειδικότερα το σχέδιο αυτό πρέπει
να περιλαμβάνει:
α) Πρωτοτυπία της μελέτης
β) Αναγκαιότητα της έρευνας
γ) Μεθοδολογικό σχεδιασμό
δ) Σκοπό-ερευνητικά ερωτήματα-Υποθέσεις της μελέτης
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αντίγραφο διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού
Τίτλου Σπουδών
6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
7. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής
9. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Σημείωση: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει
να υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κριθούν από τριμελή επιτροπή ανά γνωστικό
αντικείμενο, η οποία δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη
συνέχεια να υποβάλει υπόμνημα στη Συνέλευση του τμήματος.
Η Συνέλευση του τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του
υποψηφίου και μπορεί να συνυπολογίσει στην κρίση της την ακαδημαϊκή επίδοση,
τη γνώση ΗΥ, την εργασιακή εμπειρία, τη συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες, τις
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
 O επιβλέπων της διατριβής
 Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
 Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
από 5/02/2020 μέχρι 10/03/2020 στη γραμματεία του τμήματος (τηλ.
Γραμματείας 2682050550, http://accfin.teiep.gr/)
Ο Πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χαρίλαος Ναξάκης
Καθηγητής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα