Δευτέρα, 25/01/2021 | 23:23

Απολογισµός ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας διαστήµατος από 12.04.2019 έως 04.11.2019

231 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 21/11/2019, 5:20 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

Με την υπ΄αριθµό 168/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πρέβεζας ορίστηκε
το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου . Κατόπιν εισήγησης
του ∆ηµάρχου Κου Χρήστου Μπαΐλη προτάθηκα και έγινε δεκτό από το σώµα στην
τιµητική θέση του Προέδρου του ∆.Λ.Τ . Θέλω δηµόσια να ευχαριστήσω τον Κο
Μπαΐλη για την τιµή που µου έκανε να µε ορίσει ως πρόεδρο και να τονίσω ότι στο
διάστηµα της θητείας µου , έπραξα κατά συνείδηση εξυπηρετώντας το δηµόσιο
συµφέρον και ουδέποτε έγινε κάποια παρέµβαση στο έργο µου ούτε κάποια
υπόδειξη , παρά υπήρχε τακτική ενηµέρωση για τα σοβαρά θέµατα που αφορούν το
∆.Λ.Τ.
Επίσης να τονίσω ότι υπήρξε άψογη συνεργασία µε την αντιπρόεδρο Κα Αγγέλη ,
την Λιµενάρχη Κα Μαργέλη και όλα τα τακτικά µέλη του ∆.Σ . Επίσης πρέπει να
ευχαριστήσω και τους προηγούµενους προέδρους τόσο την Κα Καζάκου που
ανέλαβε το πολύ δύσκολο έργο της σύστασης του νοµικού προσώπου και την
απογραφή της περιουσίας του (σε κινητά πράγµατα και ακίνητα) και τον Κο
Συγκούνα για την ολοκλήρωση σηµαντικών έργων που αφορούν τον τουριστικό
λιµένα αλλά και έργα στην χερσαία ζώνη. Τέλος τα περισσότερα εύσηµα αξίζουν στις
δύο µόνιµες υπαλλήλους οι οποίες είναι αποσπασµένες στο ∆ΛΤ και την
Προϊσταµένη των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου που χωρίς την παρουσία τους θα
είναι αδύνατη η λειτουργία του ταµείου .
Ξεκινώντας τον απολογισµό θα αναφερθώ στις εργασίες που έγιναν στην χερσαία
ζώνη :
• Καθαρισµός και χρωµατισµός των παρτεριών στο parking πλατείας
Ανδρούτσου
• Αποκατάσταση ζηµιών και αντικατάσταση όλων των λαµπτήρων στην
περιοχή του χώρου στάθµευσης στην πλατεία Ανδρούτσου και στο µνηµείο
του Ναύτη
• Καθαρισµός χώρου δίπλα από το στρατόπεδο Σολωµού και τοποθέτηση
προβολέων σε αυτό
• Τοποθέτηση 8 νέων pillars στην περιοχή από την Γοργόνα ως το τουριστικό
περίπτερο . Αποτέλεσµα αυτού ήταν η ανάπτυξη της περιοχής , ο
ελλιµενισµός σκαφών στο σηµείο αυτό και η ισσόροπη ανάπτυξη της
παραλιακής ζώνης
• Καθαρισµός και ανάδειξη του χώρου της περιοχής πευκάκια Σφαγεία έως το
Ναυτικό µουσείο
Για το υδατοδρόµιο :
• Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων , σύµφωνα µε την µελέτη
που είχε αναθέσει το ∆.Λ.Τ (στην προβλεπόµενη θέση), προκειµένου να
προωθηθεί για λήψη άδειας λειτουργίας
Για τον εµπορικό Λιµένα :
• Συζήτηση µε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εµπορικό
λιµένα και ενηµέρωσή τους για το master plan
• Ενηµέρωση της Νέας δηµοτικής αρχής για το master plan και λήψη από
κοινού οµόφωνης άποψης ότι η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει
τρείς θέσεις ελλιµενισµού για τα εµπορικά πλοία , για το οποίο εγγράφως
ζητήθηκε από την εταιρεία και τρίτη πρόταση για το master plan (πέραν τις
δύο που είχαν ήδη κατατεθεί)
• Καθαρισµός και επούλωση µε άσφαλτο στην περιοχή από το νότιο
κρηπίδωµα-αλιευτικό καταφύγιο ως της περιοχή πευκάκια σφαγεία
• Σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας λιµενικών εγκαταστάσεων προϋπόθεση
απαραίτητη για την ολοκλήρωση διαδικασίας του ISO
• Υποβολή εκ νέου στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µελέτη για την
προµήθεια προσκρουστήρων , συστηµάτων ασφαλείας και υπόγειων κάδων
Για το αλιευτικό καταφύγιο:
• Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού και τοποθέτηση προβολέων σε
αυτό
Για την φύλαξη ΧΖΛ και εµπορικού λιµένα :
• Αναθεώρηση σχεδίου Ασφαλείας λιµενικών εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) µε την
οποία η 24ωρη φύλαξη µετατράπηκε σε 8ωρη, µε αποτέλεσµα την µείωση
του κόστους , χωρίς να µειώσει το επίπεδο του λιµένα
• Στην διάρκεια που διατέλεσα Πρόεδρος αναζήτησα νέα συστήµατα ασφαλείας
για την περαιτέρω µείωση του κόστους φύλαξης , αλλά λόγω τον δηµοτικών
εκλογών και των θεµάτων για τα οποία µπορούσα να λάβω απόφαση δεν
ήταν δυνατή η εγκατάσταση αυτών
Για την πρόσκληση Φιλόδηµος :
• Από το πρόγραµµα Φιλόδηµος του υπουργείου Εσωτερικών , υπάρχει
πρόσκληση που απευθύνετε σε όλα τα ∆.Λ.Τ για υποβολή προτάσεων για
σύνταξη µελετών . ∆εν υποβλήθηκε πρόταση λόγω της µετεκλογικής
περιόδου και των δεσµεύσεων που υπάρχουν . Ο κυριότερος λόγος είναι ότι
δεν υπάρχει προθεσµία λήξης υποβολής προτάσεων (και ότι δεν πρέπει να
δεσµευτεί η επόµενη ∆ηµοτική Αρχή)
Για τον τουριστικό Λιµένα
• Επίσκεψη στο Υπουργείο τουρισµού προκειµένου να ενηµερωθούµε για την
πορεία του έργου του τουριστικού Λιµένα . Σύµφωνα µε το Υπουργείο η
χωροθέτηση της µαρίνας δηµιουργεί θέµα στην χορήγηση της άδειας
λειτουργίας . Και αυτό γιατί δεν αποτελεί ενιαίο χώρο , δεν εξασφαλίζετε η
ασφάλεια λόγω ρύπανσης , η είσοδος δε αυτής στον χώρο που δεν ανήκει και
χρησιµοποιείτε σε έκτακτες περιπτώσεις .
Προς τούτο απέστειλε στο ∆ΛΤ έγγραφο µε το οποίο ζητά γνωµοδότηση
ώστε το τµήµα του τριγώνου να περιέλθει στον θαλάσσιο χώρο της µαρίνας .
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε η σαφής οριοθέτηση του Τουριστικού Λιµένα
, εξασφαλίζετε η ασφάλεια από άποψη ρύπανσης και τυχόν ατυχήµατος στην
είσοδο.
Ωστόσο παρά τα πλεονεκτήµατα και την ορθότητα της πρότασης αυτής , η
τρέχουσα ∆ιοίκηση του Λ.Τ.Π δεν µπορούσε να πάρει απόφαση λόγω της
απαγόρευσης των αποφάσεων που ισχύουν µετά τις εκλογές (µπορούν να
ληφθούν αποφάσεις µόνο για τρέχοντα θέµατα λειτουργίας και αυτά που
κρίνονται κατεπείγοντα). Επισηµαίνετε επίσης ότι σε κοινή σύσκεψη µε την
νέα ∆ηµοτική Αρχή , παρουσία εκπροσώπου του Τουριστικού Λιµένα ,
υπήρχε οµοφωνία στο θέµα αυτό , µε την απαραίτητη προϋπόθεση να
αναγράφετε ρητά στο ΦΕΚ της παραχώρησης ότι η µαρίνα είναι
υποχρεωµένη να επιτρέπει την είσοδο στα σκάφη που ελλιµενίζονται εντός
του τριγώνου που ανήκει στο ∆.Λ.Τ.
Η τελική πρόταση µου είναι το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆.Λ.Τ.Π να
παραπέµψει το θέµα στο νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πρέβεζας , διότι πρόκειται
για ένα θέµα σοβαρό που αφορά την πόλη της Πρέβεζας και για το
συγκεκριµένο θέµα είχαν προκύψει σωρεία αντιδράσεων και ενστάσεων από
φορείς της πόλης στο παρελθόν . Να καλεστούν οι φορείς σε διαβούλευση
ούτως ώστε να λυθούν όλα τα θέµατα που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον .
• Στο πλαίσιο της συνεννόησης µε τον τουριστικό λιµένα να συζητηθεί ο τρόπος
ανάκτησης του ποσοστού του 5% των µετοχών , το οποίο είχε απολεστεί πριν
την σύσταση του νέου ∆ΛΤΠ.
Επίσης να διευκρινιστεί νοµικά (καθώς οι µέχρι τώρα νοµικές γνωµατεύσεις
είναι αντικρουόµενες καθώς η αρχική σύµβαση δεν είναι σαφής ) δεν
διευκρινίζουν αν το 5% πρέπει αυτοδίκαια να µας δίνετε σαν ∆.Λ.Τ σε κάθε
αύξηση κεφαλαίου ή πρέπει να συµµετέχουµε µε χρήµατα . Θέµα το οποίο
είχε αναδείξει η πρώην πρόεδρος Κα Καζάκου καθώς στην νέα σύµβαση του
τουριστικού Λιµένα µε το υπουργείο τουρισµού το έτος 2014 αναγράφετε στην
σύµβαση ότι κατέχει το ∆.Λ.Τ ποσοστό µετοχών που αντιστοιχούν στο 5% (σε
εταιρικό κεφάλαιο 1.180.000 €) ενώ στην πραγµατικότητα κατείχαµε το 0,13
% .
Για τις µελέτες που υπάρχουν :
• Μελέτη Επισκευής κρηπιδωµάτων παράλιου µετώπου (1.500.000 €)
• Βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου (950.000 €)
• Ανάπλαση κατασκευή σιντριβανιού πλατείας Ανδρούτσου (42.000 €)
• Προµήθεια προσκρουστήρων (80.000 €)
• Τοποθέτηση υπόγειων κάδων (125.000 €)
• Προµήθεια υλικών ολοκλήρωσης ΣΑΛΕ (45.000 €)
• Μελέτη επικινδυνότητας Λιµενικών Εγκαταστάσεων
Αγωγές σε εκκρεµότητα :
• Για µεταφορά παλιρροιογράφου (υπόθεση Κυριαζή ) ποσού 10.000 €
• Για τραυµατισµό πολίτη εντός ΧΖΛ (υπόθεση Κατσάβαρου) ποσού 52.000 €
• Για την υπόθεση χρήσης ρεύµατος πριν την τοποθέτηση µετρητή από τον
Τουριστικό Λιµένα (προσφυγή συνολικού ποσού 82.374,93 € ενώπιον του
τριµελούς διοικητικού πρωτοδικείου Ιωαννίνων η οποία κατατέθηκε στις
12.07.2017 κατά τις υπ ‘ αρθµό 58/23.05.2017 σιωπηρής απόρριψης
προσφυγής του Γενικού Γραµµατέα της αποκεντρωµένης ) . Η προηγούµενη
διοίκηση µε εισήγηση του προέδρου Κου Συγκούνα είχε προβεί σε νέο
υπολογισµό (λαβάνοντας υπόψιν το σκεπτικό της απόρριψης από την
αποκεντρωµένη) ο οποίος διακανονισµός συνολικής οφειλής 26.697,35 €
τηρήθηκε και εξοφλήθηκε . Το ∆ΛΤ αναµένει την απόφαση του ∆ικαστηρίου
(για την οποία δεν έχει ακόµα οριστεί δικάσιµος ) µην χάνοντας το νόµιµο
δικαίωµα της είσπραξης της επιπλέον οφειλής
• Αγωγή του ∆ήµου Πρέβεζας ύψους 47.000 € για την σύµβαση καθαριότητας
(αφορά το πρώην Νοµαρχιακό Λιµενικό Ταµείο)
∆ιαταγές πληρωµών που θα πληρωθούν νοµιµοτόκως :
• Αµοιβή σώµατος ορκωτών λογιστών Σ.Ο.Λ 6.000 €
• Μελέτη υδατοδροµίου (∆Η.ΣΚΕ.ΑΝ) ποσού 16.665,60 €
Υποθέσεις που δεν µπορούν να πληρωθούν ή που δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες :
• Συνολικό ποσό 22.424,99 €
Εκκρεµότητες για φορολογική αναµόρφωση :
• Συνολικό ποσό 8.662,40 €
Υπάλληλοι είσπραξης λιµενικών τελών :
• Υπάρχουν δύο άτοµα µε σύµβαση από 23.04.2019 έως 23.10.2019
• Επίσης για την νέα χρονιά προτείνετε η πρόσληψη και τρίτου ατόµου για το
διάστηµα από 01/04 έως 30/11 συνολικού προϋπολογισµού 24.500 €
Χρηµατικά διαθέσιµα :
• Ανέρχονται στο ύψος των 354.105,58 €
Υποχρεώσεις σε τρίτους
• Ανέρχονται στο ποσό των 96.673,53 €
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 3018/26-07-2019
(αριθµός απόφασης 74684 ) ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας µε βάση τον οποίο
είναι επιτακτική η ανάγκη για άµεσες ενέργειες προκήρυξης θέσεων , ενός µηχανικού
ΠΕ και ενός οικονοµολόγου ΠΕ . Για την εύρυθµη λειτουργία του ∆.Λ.Τ είναι
απαραίτητη η στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις υψηλές
απαιτήσεις του Νοµικού Προσώπου.
Εύχοµαι στην καινούργια ∆ιοίκηση του ταµείου καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της

Με εκτίµηση
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΛΤ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα