Πέμπτη, 20/01/2022 | 22:53

Περιφέρεια Ηπείρου : Προσκλήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»

471 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 16/07/2019, 2:41 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ιωαννίνων (Περιφέρειας Ηπείρου) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 εκδόθηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης:

 

  1. Η αρ. 1615/5-7-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5) 2η πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 42  και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο ε), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

 

  1. Η αρ. 1612/5-7-2019 (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 69), του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

 

  1. Η αρ. 1613/5-7-2019 (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ) 2η πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα:
  • Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η)),
  • Μέτρο 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια)),

του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

 

  1. Η αρ. 1416/5-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ) 2η πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα:
  • Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 32 και άρθρο 44, παρ. 1,στοιχείο β)),
  • Μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», (Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 41, παρ. 1, στοιχεία α) έως γ) και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο δ)), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας»,

του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

 

  1. Η αρ. 1610/5-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας», (Ειδικός στόχος 1) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

 

  1. Η αρ. 1611/5-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) πρόσκληση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», (Ειδικός στόχος 1) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 20014-2020.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.  

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν πλήρη φάκελο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Οι αιτήσεις (εκτός των Μέτρων 3.4.1 και 3.4.3) γίνονται δεκτές στο ΠΣΚΕ από 2-9-2019 και ώρα 12:00 έως και 15-11-2019 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

1) Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), Τηλ.: 213 1501151, Fax: 210 7774090, και 

2) Στα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:

α) κα Μπίζα Ευαγγελή, Τηλ.: 213 1501184, E-mail: empiza@mou.gr

β) κ. Κουντουράκη Ιωάννη, Τηλ.: 213 1501186, E-mail: ikountourakis@mou.gr

γ) κ. Σωτηρόπουλο Αντώνη, Τηλ.: 213 1501181, E-mail: asotiropoulos@mou.gr

δ) κα Διονυσοπούλου Εύα, Τηλ.: 213 1501175, E-mail: edionys@mou.gr

ε) κα Έγκε Μ., Τηλ.: 213 1501162, E-mail: megke@mou.gr

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα