Δευτέρα, 18/01/2021 | 02:29

Επιμελητήριο Πρέβεζας : Εγκύκλιοι πρώτης πώλησης αλιευτικών προϊόντων προθεσμίες υποβολής των δελτίων πώλησης

392 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 18/02/2019, 4:30 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εστίασης και εμπορίου ιχθύων ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 65/18469/30-1-2019 και 64/18464  εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Δ/νση Αλιείας, αναφορικά  με την πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων και για τις προθεσμίες υποβολής των δελτίων πώλησης, «η εμπορική επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊόντα αλιείας από το αλιευτικό σκάφος εγγράφεται στο κατάλογο των πρώτων αγοραστών και υποβάλει αρμοδίως τις δηλώσεις πώλησης».

  

Περισσότερες  και αναλυτικότερες πληροφορίες, στο τηλ.2682029414 

Υπεύθυνη κα Σακαλάκη Σταυρούλα 

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

 

ΘΕΜΑ: Πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015 (ΦΕΚ 475Β)
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων της κοινής
Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας & υδατ/γειας και του Κοινοτικού
Συστήματος Ελέγχου της αλιείας σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των
προϊόντων του τομέα», κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 59, 62 και 65 του Καν (EK)
1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως συστήματος ελέγχου της τήρησης των
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, «η εμπορική επιχείρηση (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊόντα αλιείας από το αλιευτικό σκάφος εγγράφεται
στο κατάλογο των πρώτων αγοραστών και υποβάλλει αρμοδίως τις δηλώσεις
πώλησης».
Ειδικότερα, σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 695Β)
Υπουργικής Απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών
διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) και για την υποβολή δεδομένων από τις
επιχειρήσεις του τομέα αλιείας», και των αριθ. 9354.1/1/11/05-12-2011 (με ΑΔΑ:
456ΑΦ-ΡΩΚ) και αριθ.3854/78225/13-7-2015 (με ΑΔΑ: 6718465ΦΘΗ-ΦΨ6)
εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι από την 20η Αυγούστου 2015 έχει τεθεί σε
υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δελτίου
πώλησης (δήλωσης πώλησης ΔΠ) προϊόντων αλιείας του υποσυστήματος
«ΕΜΠΟΡΙΑ» και ισχύουν τα εξής:
Α. Υπόχρεοι πρώτοι αγοραστές είναι, μεταξύ άλλων, τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που αγοράζουν απ’ ευθείας από τον παραγωγό, είτε με τιμολόγιο πώλησης
που εκδίδει ο παραγωγός, είτε με τιμολόγιο αγοράς που εκδίδουν οι ίδιοι, είτε με
εκκαθάριση (επί προμηθεία). Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις
λιανικής όπως καταστήματα μαζικής εστίασης και ιχθυοπωλεία.
Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγοραστών, βρίσκεται σε
λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας
www.alieia.minagric.gr (επιλογή «Εμπορικές επιχειρήσεις/αλιείς» στο τμήμα του
ιστότοπου «ΟΣΠΑ»). Η απαιτούμενη διαδικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά
στο εγχειρίδιο «Εγγραφή πρώτων αγοραστών-χορήγηση κωδικού», το οποίο είναι
διαθέσιμο στον ανωτέρω ιστότοπο (επιλογή «ΒΟΗΘΕΙΑ» στο τμήμα του ιστότοπου
«ΟΣΠΑ»)
Για την εγγραφή στο Κατάλογο των πρώτων αγοραστών, γίνεται επαλήθευση
με τα στοιχεία που συνδέονται με το ΑΦΜ της εμπορικής επιχείρησης.
Επίσης, τα στοιχεία των εγγεγραμμένων πρώτων αγοραστών (Επωνυμία,
Στοιχεία επικοινωνίας), αναρτώνται στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών που τηρείται
στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 13
της ΥΑ αριθ.1750/3219/19.3.2015, στους παραβάτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι
στον κατάλογο πρώτων αγοραστών επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1005/2008 και συγκεκριμένα τα χρηματικά πρόστιμα της
παραγράφου 2 του άρθρου 44, ήτοι κύρωση τουλάχιστον ίση προς το πενταπλάσιο
της αξίας των αλιευτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με το εδάφιο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΥΑ «σε
περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται».
Β. Η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων (από τον πλοιοκτήτη στον
πρώτο αγοραστή) που εκφορτώθηκαν σε λιμένα της χώρας από κοινοτικά αλιευτικά
σκάφη, ανεξάρτητα από τις ποσότητες εκφόρτωσης, γίνεται σε εγκεκριμένο
αγοραστή, ο οποίος στην συνέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά (χονδρική ή λιανική
πώληση). Η ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις πρώτες πωλήσεις των εκφορτώσεων
που πραγματοποιούνται στην χώρα σε σχέση με είδη και ποσότητες.
Ο εγκεκριμένος πρώτος αγοραστής των προϊόντων αλιείας συμπληρώνει και
υποβάλλει ηλεκτρονικά δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης ΔΠ) στο οποίο καταχωρεί
τα στοιχεία της πώλησης και καταγράφει τις ποσότητες των ειδών που έχει αγοράσει
από κάθε αλιευτικό σκάφος, αποτυπώνονται δηλαδή από τον πρώτο αγοραστή τα
στοιχεία (βάρος, τιμή, παραστατικά κλπ) που αφορούν την πρώτη αγοραπωλησία
(μεταξύ παραγωγού / αλιευτικού σκάφους και πρώτου αγοραστή).
Ο εγκεκριμένος αγοραστής υποβάλλει το δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης
ΔΠ ) για όλες τις ποσότητες των προϊόντων αλιείας που εκφορτώθηκαν από αλιευτικό
σκάφος, ανεξάρτητα από την σημαία του, και αγόρασε σε πρώτη πώληση, εντός 48
ωρών από την λήξη της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του στις
πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι κάτω των 200.000 ευρώ, ή εντός 24
ωρών από την λήξη της πρώτης πώλησης, αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών του στις
πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων είναι άνω των 200.000 ευρώ.
Τα πρωτογενή στοιχεία των δελτίων πώλησης (δηλώσεων πώλησης ΔΠ), είτε
θα επιλέγονται από τη λίστα που έχει χρεωθεί στον πρώτο αγοραστή από τον
παραγωγό που κάνει χρήση ηλεκτρονικού ημερολογίου και δήλωσης εκφόρτωσης,
είτε αυτά θα καταχωρούνται από τον έμπορο στην περίπτωση που προέρχονται από
μη υπόχρεο σκάφος ή από υπόχρεο σκάφος που όμως δεν τα έχει υποβάλλει
ηλεκτρονικά.
Στο δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης ΔΠ) καταχωρούνται τα στοιχεία της
πώλησης (τιμολόγιο πώλησης, ή τιμολόγιο αγοράς, ή εκκαθάριση), με δυνατότητα
οριστικοποίησης του βάρους των αλιευμάτων από τον πρώτο αγοραστή.
Στο δελτίο πώλησης (δήλωση πώλησης ΔΠ) αποτυπώνονται από τον πρώτο
αγοραστή τα στοιχεία (βάρος, τιμή, παραστατικά κλπ) που αφορούν την 1η
αγοραπωλησία, δηλ. μεταξύ παραγωγού / αλιευτικού σκάφους και 1ου αγοραστή.
Τα προϊόντα αλιείας που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του συστήματος
είναι τα προϊόντα αλιείας που αναφέρονται στην αριθ.1750/32219/2015 (ΦΕΚ
475Β/2015) Υπουργική Απόφαση. Όσα προϊόντα αλιείας έχουν ελληνική εμπορική
ονομασία, αλλά δεν αποτελούν εγχώρια παραγωγή έχουν σημανθεί με αστερίσκο (*),
ώστε να αποφεύγεται η επιλογή τους από τους αλιείς.
Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή δελτίου πώλησης (δήλωσης
πώλησης ΔΠ) περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο «User manual εφαρμογές
εμπορίας», το οποίο είναι διαθέσιμο στον ανωτέρω ιστότοπο (επιλογή «ΒΟΗΘΕΙΑ»
στο τμήμα του ιστότοπου «ΟΣΠΑ»)
Οι προαναφερόμενες παράγραφοι δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη
πώληση προϊόντων αλιείας: α) που πωλούνται από το σκάφος σε αγοραστή ο οποίος
θα τα χρησιμοποιήσει για ίδια κατανάλωση και δεν θα τα διαθέσει στη αγορά. Το
βάρος αυτών των προϊόντων δε μπορεί να υπερβαίνει τα 30 κιλά/αγοραστή.
β) εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερβαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος
ή προέρχονται από εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των
10 μέτρων.
Παρακαλούμε για τη συμμόρφωση με τα παραπάνω όλων των υπόχρεων, και
σημειώνουμε ότι υπόχρεοι για την υποβολή δελτίων πώλησης προς τις αρμόδιες
αρχές είναι και οι αγοραστές λιανικής ιχθύων πρώτης πώλησης όπως εστιατόρια
και ιχθυοπωλεία όταν τα προϊόντα αγοράζονται απευθείας από παραγωγό.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο εδάφιο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ΥΑ 1750/32219/2015 (ΦΕΚ475
Β΄): «Στους παραβάτες που δεν υποβάλλουν δήλωση πώλησης επιβάλλεται το
χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 48 παρ. 2 του ν.2538/1997, από χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ μέχρι έντεκα χιλιάδες επτακόσια (11.700) ευρώ».
Σύμφωνα με το εδάφιο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΥΑ «σε
περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται».
Γ. Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές,
εμπίπτουν στους εφαρμοστέους κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα για την
προστασία ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, τα επαγγελματικά
συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Οι πληροφορίες επιτρέπεται να αποκαλύπτονται μόνον εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο για να παύσει ή να απαγορευθεί τυχόν παραβίαση των κανόνων της
κοινής αλιευτικής πολιτικής ή για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές ή άλλες δικαστικές
υποθέσεις.
Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Αλιείας των ΠΕ καθώς και των Δ/νσεων Ελέγχου
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων & Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης
Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής συνδράμουν τους υπόχρεους που ξεκινούν την
ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων ΔΠ.
Για το χρονικό διάστημα που το σύστημα ΟΣΠΑ είναι εκτός λειτουργίας, η
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται μόλις αποκατασταθεί το
τεχνικό πρόβλημα, με τις τρέχουσες ημερομηνίες/ώρες, χωρίς επιπτώσεις για τον
πρώτο αγοραστή.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα